งานสัปดาห์หูหนวกโลกครั้งที่ 5 “ภาษามือเป็นสิทธิของทุกคน Sign Language Rights for ALL”

นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ งานสัปดาห์หูหนวกโลกครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อSign Language Rights for All” หรือ  เพื่อความตระหนักรู้ในบทบาทของตนเองในฐานะ เพื่อนร่วมสังคม และส่งเสริมเผยแพร่ร่วมกันรณรงค์การใช้ภาษามือโดยปราศจากอุปสรรคและมี ความสุขร่วมกัน พร้อมด้วยนายคมสัน สุวรรณอมัพา รองผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม่  นายวิทยุต บุนนาค นายกสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย ผู้สนับสนุนการจัดงานและคนหูหนวก นับพันจากทั่วประเทศร่วมกิจกรรม  ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ พร้อมการเปิดบูทจำหน่ายอาหารจากคนหูหนวกจากทั่วประเทศให้กับผู้เข้าร่วมงาน

อย่างไรก็ตามโครงการ “สัปดาห์หูหนวกโลก ประจำปี 2562” ถือเป็นโครงการ สำคัญ ที่จะเป็นแรงช่วยผลักดัน จุดประกาย ให้ผู้พิการทางการได้ยิน ได้ดำรงชีวิตอย่าง อิสระในฐานะเพื่อนร่วมสังคม สามารถเข้าถึงสิทธิ อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน ตลอดจน การสร้างสังคมให้มีเจตคติที่ดี ที่ถูกต้อง อย่างสร้างสรรค์ต่อความพิการ และคนพิการ รวมถึงเคารพถึงความสำคัญของภาษามือ เพื่อเติมเต็มกันและกัน  เนื่องด้วยให้โอกาสองค์กรเครือข่ายระดับภูมิภาคเป็น เจ้าภาพในการจัดกิจกรรม และเพื่อให้คนหูหนวกระดับจังหวัดได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวใน ภูมิภาคของตนเอง ซึ่งกลุ่มสมาชิกคนหูหนวกภาคเหนือ องค์กรเครือข่ายระดับภูมิภาคของสมาคม เป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้ จึงเป็นครั้งแรกของการจัดกิจกรรมในรูปแบบใหม่

ปัจจุบัน จังหวัดเชียงใหม่มีคนพิการที่เข้าถึงสิทธิคนพิการในด้านการใช้บริการ กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 5,286 คนคิดเป็นร้อยละ 10.28 ของจำนวนคนพิการในจังหวัดเชียงใหม่  อัตรากำลังล่ามภาษามือของกลุ่มสมาชิก คนหูหนวกภาคเหนือ มีทั้งหมด 10  คน จังหวัดเชียงใหม่

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น