ทส. ผนึกกำลัง 3 รัฐวิสาหกิจ (อ.ส.พ. , อ.อ.ป. , อสส.) ลงนาม MOU ส่งเสริมการท่องเที่ยว ภายใต้แคมเปญ “บัตรเดียว … เที่ยวทุกที่”

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) โครงการความร่วมมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ‘บัตรเดียว เที่ยวทุกที่’ และแถลงข่าว ระหว่าง องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) , องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) , องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อสส.) โอกาสนี้ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นางชญานันท์ ภักดีจิตต์ นายพิชิต สมบัติมาก รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ทส. ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีฯ โดยมี ดร.ปวิช เฉลิมวัฒน์ ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ นายสุกิจ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และนายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เป็นผู้ลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการความร่วมมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยว “บัตรเดียว เที่ยวทุกที่” เป็นโครงการฯ ที่ทั้ง
3 หน่วยงานในสังกัด ทส. ได้ร่วมกันบูรณาการในการดำเนินงานร่วมกัน โดยมุ่งหวังที่จะร่วมกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวของทั้ง 3 หน่วยงาน และส่งเสริม พัฒนา งานด้านตลาดท่องเที่ยวและที่พัก ให้มีความน่าสนใจและเป็นที่ต้องการของนักท่องเที่ยวให้มากยิ่งขึ้น รวมถึงเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้หรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสร้างรายได้ระหว่างหน่วยงาน นอกจากนี้ ยังเป็นการยกระดับความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ข้อมูลทางการตลาดควบคู่ไปกับการส่งเสริม สนับสนุนชุมชน ท้องถิ่น รวมทั้งผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง ให้มีความเข้มแข็งอย่างเป็นรูปธรรมที่นำไปสู่ความยั่งยืน และก่อเกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ในอนาคต
สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวของทั้ง 3 หน่วยงานได้นำมาเข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 14 แห่ง ดังนี้

เริ่มที่ : สถานที่ท่องเที่ยวขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) มีจำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย

 1. สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มอบสิทธิพิเศษสำหรับ
  ผู้ถือบัตร ดังนี้
  (1) ส่วนลด 50% สำหรับค่าเข้าเยี่ยมชมสวน (สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย) และส่วนลด 30% สำหรับค่าเข้าเยี่ยมชมสวน (สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ) (ส่วนค่าธรรมเนียมยานพาหนะเก็บในอัตราปกติ)
  (2) ส่วนลด 5% สำหรับซื้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ ของที่ระลึกของ อ.ส.พ. (ที่ร่วมรายการ)
  (3) ส่วนลด 10 บาท สำหรับค่าเครื่องดื่มขององค์การฯ ที่ร่วมรายการ
 2. สวนพฤกษศาสตร์ระยอง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง มอบสิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร ดังนี้
  (1) ส่วนลด 30% สำหรับค่าบริการเช่าเรือคายัค
  (2) ส่วนลด 30% สำหรับค่าบริการเช่าเรือยนต์
 3. สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริฯ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก มอบสิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร ดังนี้
  (1) ส่วนลด 20% สำหรับค่าเช่าเต้นท์
  (2) ส่วนลด 20% สำหรับค่าเช่าที่พัก/ บ้านพัก

ในส่วนของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) มีสถานท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย

 1. สวนป่าบ้านวัดจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ มอบส่วนลด 30% สำหรับค่าที่พัก
 2. สวนป่าแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มอบส่วนลด 30% สำหรับค่าที่พัก
 3. สวนป่าแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มอบส่วนลด 30% สำหรับค่าที่พัก
 4. สวนป่าเขากระยาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก มอบส่วนลด 30% สำหรับค่าที่พัก
 5. สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ดังนี้
  (1) ส่วนลด 50 % สำหรับการเข้าชมกิจกรรมสาธิตห้องเรียนของช้าง (การแสดงช้าง)
  (2) ส่วนลด 50 % สำหรับภาพวาดศิลปินช้าง
  (3) ส่วนลด 30 % สำหรับบ้านพัก ห้องพัก
  (4.) ส่วนลด 30 % สำหรับกิจกรรมนั่งช้างชมธรรมชาติ (นั่งแหย่ง)
  (5) ส่วนลด 15 % สำหรับผลิตภัณฑ์จากกระดาษมูลช้าง
  (6) ส่วนลด 10 % สำหรับค่าอาหาร ณ ครัวช้างไทย

และองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อสส.) มีสถานที่ท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 6 แห่ง ประกอบด้วย

 1. สวนสัตว์เปิดเขาเขียว อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มอบส่วนลด 30% สำหรับค่าธรรมเนียมเข้าชมสวนสัตว์ (ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ)
 2. สวนสัตว์เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มอบส่วนลด 30% สำหรับค่าธรรมเนียมเข้าชมสวนสัตว์ (ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ)
 3. สวนสัตว์นครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มอบส่วนลด 30% สำหรับค่าธรรมเนียมเข้าชมสวนสัตว์ (ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ)
 4. สวนสัตว์สงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา มอบส่วนลด 30% สำหรับค่าธรรมเนียมเข้าชมสวนสัตว์ (ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ)
 5. สวนสัตว์อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี มอบส่วนลด 30% สำหรับค่าธรรมเนียมเข้าชมสวนสัตว์ (ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ)
 6. สวนสัตว์ขอนแก่น อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น มอบส่วนลด 30% สำหรับค่าธรรมเนียมเข้าชมสวนสัตว์ (ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ)

ทั้งนี้ บัตรจะจำหน่ายในราคาบัตรละ 199 บาท / 2 ท่าน ใช้รับสิทธิ์เป็นส่วนลดค่าธรรมเนียมการเข้าเยี่ยมชมสถานที่และการใช้บริการอื่นๆ ตามเงื่อนไขการใช้บัตรที่กำหนด โดยสามารถใช้สิทธิ์ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง พร้อมนี้จะเริ่มการจำหน่ายบัตรและใช้สิทธิ์ ตั้งแต่วันนี้ (25 สิงหาคม 2566) จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ , โทรศัพท์ 09 3130 0682

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น