ลำพูน จัด ROAD SHOW งานแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย

จากแผนพัฒนาจังหวัดลำพูน พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ คือ “เมืองแห่งความสุข บนความพอเพียง” โดยมีประเด็นการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง คือ การเป็นเมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวในจังหวัดลำพูนบนพื้นฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน โดยการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนากิจกรรมและของที่ระลึกที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ขณะเดียวกันก็สามารถสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไปพร้อมกัน ซึ่งการพัฒนาปรับปรุงตลอดจนการสร้างสรรค์ใหม่ของสินค้าที่ระลึกเชิงวัฒนธรรมเป็นกลไกหนึ่งที่ทำให้เกิดการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนฐานราก รักษารากเหง้าองค์ความรู้ภูมิปัญญา หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตอย่างยั่งยืนผ่านทุนทางวัฒนธรรมที่มีในท้องถิ่น

นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า การพัฒนา และยกระดับผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย หรือ CPOT ของจังหวัดลำพูน เป็นกระบวนการสำคัญกระบวนหนึ่งที่จะช่วยให้ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากองค์ความรู้ภูมิปัญญามีความก้าวหน้าทั้งในมิติเชิงคุณภาพ และมิติเชิงคุณค่า อันเป็นการอนุรักษ์และพัฒนาควบคู่ไปพร้อมกัน เพื่อให้จังหวัดลำพูนเป็นจังหวัดที่เข้มแข็งในด้านการนำเอาทุนวัฒนธรรมของตนเองมาสร้างสรรค์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน ธำรงรักษาวิถีวัฒนธรรม และเป็นจังหวัดแห่งหมุดหมายการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้อย่างยั่งยืนในอนาคต

การจัดกิจกรรม Road Show งานแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย จังหวัดลำพูนนี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ 

  1. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดลำพูนให้เป็นสินค้าเชิงสร้างสรรค์และเป็นของที่ระลึกเชิงวัฒนธรรมที่มีคุณภาพ ที่สามารถสร้างรายได้แก่ชุมชน และธำรงรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ได้อย่างยั่งยืน
  2. เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการให้เข้าถึงการตลาดเพื่อจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรมได้หลากหลายท่ามกลางรูปแบบการตลาดยุคใหม่ที่มีความทันสมัย และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
  3. เพื่อนำเสนอ และเผยแพร่ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมของจังหวัดลำพูนให้เป็นที่รู้จัก อันเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสินค้าผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมและกลุ่มเป้าหมายการตลาดเชื่อมโยงถึงกันได้มากขึ้น

นายธวัชชัย อุบลพิทักษ์ วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน กล่าวว่า จังหวัดลำพูนเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นทั้งในด้านประเพณีวัฒนธรรม องค์ความรู้ภูมิปัญญา ตลอดจนความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยอง ไทลื้อ ไทยวน กะเหรี่ยง และชาวมอญ ที่กระจายอยู่ในพื้นที่ทั้ง ๘ อำเภอของจังหวัดลำพูน ทำให้จังหวัดลำพูนเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีทุนทางวัฒนธรรมเข้มแข็งในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย อาหารการกิน วัดวาอารามสถาปัตยกรรม ตลอดจนประเพณีท้องถิ่น และทุนวัฒนธรรมดังกล่าวเหล่านี้ยังคงมีการสืบทอดรักษา และประยุกต์ใช้เพื่อการยังชีพโดยลูกหลานชาวลำพูนในปัจจุบัน

จังหวัดลำพูนโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูนจึงได้จัดกิจกรรม : ลำพูนเมืองวัฒนธรรมสร้างสรรค์ สู่เศรษฐกิจสรรสร้าง สู่ความมั่นคงและยั่งยืน ภายใต้โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยกิจกรรม ROAD SHOW งานแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยจังหวัดลำพูน พ.ศ. ๒๕๖๖ (Lamphun Cultural Product of Thailand Fair 2023) เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการดังกล่าว 

กำหนดการจัดกิจกรรม : ในโครงการนี้มีการจัด ROAD SHOW เป็นจำนวน ๒ ครั้ง โดยครั้งแรกจัดขึ้นในจังหวัดลำพูน ณ ศูนย์การค้าแจ่มฟ้า ช้อปปิ้งมอลล์ ในวันที่ ๒๙-๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ผ่าน และในครั้งที่ ๒ นี้ จัดขึ้น ณ ศูนย์การค้า เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม ๙ แขวงสวนหลวงกรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๒๒-๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น.-๒๐.๓๐ น. 

ภายในงานพบกับ การจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยจังหวัดลำพูน (CPOT LAMPHUN) ของทั้ง ๘ อำเภอ, การสาธิตผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น, การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น, การจัดแสดงนิทรรศการยกระดับพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยจังหวัดลำพูน (Exhibition of Lamphun Cultural Product Development Project) และกิจกรรมนาทีทองส่งเสริมการขายอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น