ชาวมทร.ล้านนา เฮลั่น ขอบคุณสภามหาวิทยาลัย เลือก “จัตตุฤทธิ์” เป็นอธิการบดี

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  (มทร.ล้านนา) พิจารณาเลือกรักษาราชการแทนอธิการบดีในวาระเร่งด่วน โดยมีมติเป็นเอกฉันท์เลือก ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 สภามหาวิทยาลัย มทร.ล้านนา โดยมี นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ (ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม) นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัย มทร.ล้านนาในวาระเร่งด่วน เพื่อร่วมกันพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งผู้รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เนื่องจากผู้ที่สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งนายสุรพล ใจวงศ์ษา เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีไปก่อนหน้า ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่1087/2564 ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564  แต่เนื่องด้วย นายสุรพล  ใจวงศ์ษา ได้ลาออกจากตำแหน่งโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 28 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 จึงมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

ผู้สื่อข่าวได้สอบถามไปยัง ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ หลังจากที่ได้รับการคัดเลือกโดยให้สัมภาษณ์ว่า “ กระผมต้องขอขอบคุณท่านนายกสภามหาวิทยาลัย ท่านกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ และท่านกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่าน เป็นอย่างยิ่ง ที่มีมติให้กระผมได้ทำหน้าที่รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา กระผมพร้อมทำหน้าที่เพื่อประชาคม มทร.ล้านนา อย่างเต็มที่และเต็มกำลัง โดยมุ่งดึงสรรพกำลังและการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคส่วนเพื่อการมุ่งสร้างและพัฒนา มหาวิทยาลัยอันเป็นมิ่งมงคลแห่งพระราชาแห่งนี้ ให้เกิดความต่อเนื่องแห่งการพัฒนาเพื่อไปสู่เป้าหมายแห่งความภาคภูมิใจของการเป็นมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพของพวกเราทุกคนอย่างแท้จริงอีกครั้ง  ภายใต้กรอบนโยบาย สร้างคน สร้างงาน สร้าง(พัฒนา)สังคม”

ทั้งนี้ ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน อดีตรองอธิการบดี มทร.ล้านนาหลายสมัย ได้รับคัดเลือกจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เมื่อคราวประชุมวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ให้เป็นผู้ที่เหมาะสมดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างการเสนอทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ โดยสภามหาวิทยาลัยจะพิจารณาอีกครั้งและเสนอกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป///

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น