CSE ร่วมลด PM 2.5 ชูนวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มใบไม้จากป่าชุมชน

บริษัท เชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด หรือ CSE ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมแก้ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 โดยที่ผ่านมาได้จัดทำ โครงการหมู่บ้านปลอดการเผา และผสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในเชียงใหม่ เพื่อการส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายชุมชนที่มีความเข้มแข็ง ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน โดยให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของตนเอง

ดร.สุมิตร อธิพรหม ที่ปรึกษา CSE เปิดเผยว่า ในช่วงฤดูแล้ง พบว่าพื้นที่ป่าชุมชนมักมีใบไม้ร่วงหล่นจำนวนมาก ซึ่งสามารถเป็นเชื้อไฟที่นำไปสู่การเกิดไฟป่าได้ CSE จึงได้สนับสนุนชุมชน ในการนำนวัตกรรมเครื่องขึ้นรูปใบไม้มาเพิ่มมูลค่า สร้างผลิตภัณฑ์ใบไม้ ภายใต้แบนด์ “CSE” เช่น จานชามใบไม้ กระทงใบไม้ กระถางใบไม้ เป็นต้น เพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิงในพื้นที่ เพิ่มมูลค่าให้กับใบไม้ สร้างงานสร้างรายได้หมุนเวียนให้กับคนในชุมชน รวมถึงตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ในการใช้ภาชนะจากธรรมชาติแทนพลาสติก ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และลดการเผาซึ่งก่อให้เกิด PM 2.5 อีกด้วย

ล่าสุด CSE ยังได้จัดกิจกรรมดี ๆ โดย ร่วมกับ ชุมชนบ้านซาง ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม จัดทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ สนับสนุนให้คนไทยร่วมกันลอยกระทงอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดขยะที่ทำจากโฟม นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ของตกแต่ง ของที่ระลึก ที่มีคุณภาพและมีความสวยงาม สร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับ เพื่อส่งเสริมและยกระดับสินค้าในท้องถิ่น และเพิ่มโอกาสในการจำหน่ายด้วยการต่อยอดผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ๆ สร้างงาน สร้างอาชีพให้คนในชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น