เปิดตัว “หน่วยประจำจังหวัดสภาของผู้บริโภคจังหวัดเชียงใหม่” สภาองค์กรของผู้บริโภค 

เปิดตัว “หน่วยประจำจังหวัดสภาของผู้บริโภคจังหวัดเชียงใหม่” สภาองค์กรของผู้บริโภค หน่วยงานประจำจังหวัดเชียงใหม่ สภาองค์กรของผู้บริโภค  เกิดขึ้นตามระเบียบสภาองค์กรของผู้บริโภค ฉบับ ที่ 4 ว่าด้วยการจัดตั้งหน่วยงานประจำจังหวัด กลไกเขตพื้นที่ และการสนับสนุนหน่วยงานประจำจังหวัด กลไก เขตพื้นที่ สมาชิก และองค์กรของผู้บริโภค ของสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ.2564 เพื่อเป็นกลไกในการ สนับสนุนการดำเนินงานของสภาองค์กรของผู้บริโภคให้มีองค์กรผู้บริโภคที่เข้มแข็ง และมีบทบาทหน้าที่ตาม ระเบียบของสภาองค์กรผู้บริโภคฯ

สถานการณ์ปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดเชียงใหม่ยังพบว่ามีสถานการณ์ที่เป็นปัญหาในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านการเงินการธนาคาร  ด้านอาหาร ยาและผิตภัณฑ์สุขภาพ ด้านการสื่อสารโทรคมนาคมและ เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านสินค้าและบริการ ด้านบริการสุขภาพและสาธารณสุข ด้านบริการสาธารณะ (พลังงาน) ด้านที่อยู่อาศัย ด้านขนส่งและพาหนะ และด้านการศึกษา  เช่น พบอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อโรค เคมี ตกค้างในพืชผัก ผลไม้ จากแหล่งตลาดสดในระดับที่เป็นอันตราย การโฆษณาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพ อันตราย เช่น ผลิตภัณฑ์โฆษณาลดปวดเมื่อยลักลอบใส่สารสเตียรอยด์ ลดความอ้วนใส่สารไซบูทรามีน โฆษณาผลิตภัณฑ์โอ้อวดหลอกลวงเพื่อรักษา

ซึ่งผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ มากมายเข้าถึงประชาชนได้โดยง่าย สามารถหาซื้อมาบริโภคสั่งซื้อทางโทรศัพท์ส่งทางไปรษณีย์ถึงบ้าน หรือจำหน่ายโดยผ่านผู้มีประสบการณ์การ บริโภคแล้วดีจึงบอกต่อเพื่อนบ้านในชุมชน ประกอบภาวะปัจจุบันเกิดการแพร่ระบาดเชื้อโควิด19 มีผลิตภัณฑ์ ที่อวดอ้างรักษา ป้องกันโรคได้ หากประชาชนไม่มีความรู้ เข้าใจถึงพิษภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพอันตราย หรือหลงเชื่อโฆษณาโอ้อวดหลอกลวง นอกจากจะทำให้เสียทรัพย์ยังอาจจะทำให้เสียสุขภาพ หรือถึงขั้นเสียชีวิตได้

สถานการณ์ด้านการศึกษา ได้รับเคสร้องเรียนจากผู้บริโภคที่ถูกเอาเปรียบจากการเก็บค่าเทอมในช่วงที่ สถานการณ์โควิดจ่ายเงินไปแล้วบุตรหลานไม่ได้เรียน ค่าเทอมแพง ค่ากวดวิชาแพง แต่ก็ไม่มีหน่วยงานใดที่เข้า มาช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา   ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานประจำจังหวัดเชียงใหม่ เริ่มทำงาน ด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคปี  2555 ดำเนินงานภายใต้มูลนิธิพัฒนาเครือข่ายสุขภาพ สำนักงานภาคเหนือ มีเป้าหมายการทำงานศูนย์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรู้สิทธิเข้าถึงสิทธิและคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคโดยการมี ส่วนร่วมขององค์กรผู้บริโภค เพื่อเผยแพร่ข้อมูล  ความรู้  สร้างความเข้าใจเรื่องสิทธิผู้บริโภคทั่วไปให้กับ สมาชิกเครือข่ายและคนทั่วไป สนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมเครือข่ายและภาคีที่เกี่ยวข้องในการคุ้มครองสิทธิ ผู้บริโภค เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการดำเนินงานด้านการผลักดันการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคเชิงนโยบายใน ระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัดและในระดับชาติ

ผลการดำเนินเด่นในช่วงที่ผ่านมาของศูนย์    ผลงานด้านการรับ เรื่องร้องเรียน จากแกนนำองค์กรผู้บริโภคที่เฝ้าระวัง และเฝ้าระวังทางออนไลน์ และมีผู้บริโภคร้องเรียนผ่าน เพจของหน่วยงานประจำจังหวัด ในช่วงเดือน มค.2561- พค.2564 รวมเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 436 ราย  อันดับหนึ่งคือด้านอาหาร ยา เครื่องสำอางผลิตภัณฑ์สุขภาพจำนวน 202 ราย บริการสาธารณะจำนวน 141 ราย  สินค้าบริการทั่วไปจำนวน 57 ราย บริการสุขภาพและสาธารณสุขจำนวน 26 ราย  อสังหาริมทรัพย์(ที่อยู่อาศัย) จำนวน 6 ราย  ด้านการเงินการธนาคารจำนวน 2 ราย สื่อและคมนาคม จำนวน 1 ราย และอื่นๆจำนวน 1 ราย  สนับสนุนให้เกิดการรวมตัวกันของเครือข่ายองค์กรผู้บริโภค ปัจจุบันมีองค์กรผู้บริโภคจังหวัดเชียงใหม่จำนวน 22 องค์กร และรวมตัวกันจัดตั้งเกิดสภาผู้บริโภคจังหวัด เชียงใหม่โดยมีโครงสร้างกลไกสภาและมีหน่วยงานประจำจังหวัดทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขาให้กับสภา ผู้บริโภคจังหวัดเชียงใหม่

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น