คณะเศรษฐศาสตร์ ม.แม่โจ้ ได้รับการรับรอง“องค์กรแห่งความสุข”ระดับประเทศ ปี 2563

รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. สุรชัย กังวล คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับมอบเกียรติบัตร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผ่านการรับรองว่าเป็น “องค์กรแห่งความสุข” ระดับประเทศ ประจำปี 2563 จากการสำรวจของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และ สำนักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายใต้โครงการ “ศึกษาวิจัยนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรและความยั่งยืน” ระหว่างเดือนตุลาคม 2563-เดือนเมษายน 2564 จาก 400 องค์กรตัวอย่างทั่วประเทศ เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิต ความสุข ความผูกฟันองค์กรของคนทำงานในประเทศไทย

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นหนึ่งในองค์กรกลุ่มตัวอย่างที่เข้ารับการสำรวจ โดยผลสำรวจมีระดับความสุขภาพรวม 65.6 คะแนน อยู่ในระดับ “มีความสุข” ในมิติต่างๆ ดังนี้ ด้าน สุขภาพดี(64.1 คะแนน) / ผ่อนคลายดี(55.6 คะแนน) / น้ำใจดี(69.5 คะแนน) / จิตวิญญาณดี (73.2 คะแนน) / ครอบครัวดี (66.9 คะแนน)/ สังคมดี(66.3 คะแนน) / ใฝ่รู้ดี(74.2 คะแนน) / สุขภาพเงินดี(53.1 คะแนน)/การงานดี(66.6 คะแนน) และความผูกพันองค์กรภาพรวม (66.9 คะแนน) ทั้งนี้ คะแนนของคณะเศรษฐศาสตร์ ในทุกมิติอยู่ในเกณฑ์ที่สูงกว่าเกณฑ์ภาพรวมของคนทำงานทั่วประเทศ

จากผลสำรวจดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า เมื่อบุคลากรในองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีความสุข จะส่งผลต่อประสิทธิภาพองค์กรที่ดีขึ้น ซึ่งเกิดจากความร่วมมือขององค์กรและผู้บริหาร สร้างเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนมีความสุขอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน รวมทั้งพร้อมร่วมมือกันสร้างเสริมองค์กร ให้เป็น “องค์กรต้นแบบสร้างสุข” เพื่อเป็นแบบอย่าง “องค์กรที่มีการปฏิบัติงที่เป็นเลิศ : Best Practice” ต่อไปในอนาคต

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น