RUN พร้อมโชว์ผลงานวิจัยจาก 8 มหาวิทยาลัยเครือข่ายฯ ในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)

เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (RUN) เชิญชวนนักวิชาการนักวิจัยนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมชมการแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยเด่นของ 8 มหาวิทยาลัยและผลงานวิจัยร่วมใน 10 คลัสเตอร์วิจัย ของ RUN ภายใต้ Theme : “RUN Forward : Moving Thailand Future” ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)” ระหว่างวันที่ 2 – 6 สิงหาคม 2563 มาร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยและยกระดับมาตรฐานงานวิจัยไทยให้ทัดเทียมกับนานาชาติ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network : RUN) นำโดย รศ.ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประธานเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย ได้นำงานวิจัยบางส่วนมาร่วมจัดแสดงนิทรรศการภายในแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)” ณ ห้อง Lotus Suite 1 – 4 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

รศ.ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ ประธานเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย เปิดเผยว่า เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network : RUN) ซึ่งเป็นการรวมตัวของมหาวิทยาลัย 8 แห่ง ประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , มหาวิทยาลัยมหิดล , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยนเรศวร เกิดขึ้นภายใต้แนวคิด “Sexy way” ด้วยความจริงใจ (Sincerely) ความเท่าเทียม (Equally) และความมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (Excellently)

โดยในปี 2563 นี้ RUN ได้นำผลงานวิจัยที่มุ่งเน้นประเด็นที่มีความสำคัญในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก ประกอบไปด้วย งานวิจัยด้านพลังงาน งานวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศและภัยพิบัติ งานวิจัยด้านเกษตรและอาหาร งานวิจัยด้านวัสดุศาสตร์ งานวิจัยด้านสุขภาพ งานวิจัยด้านการศึกษาทางภูมิภาคอาเซียน งานวิจัยด้านหุ่นยนต์ งานวิจัยด้านดิจิตอล และงานวิจัยด้านโลจิสติกส์ จำนวนกว่า 30 ผลงาน จาก 8 มหาวิทยาลัย และคลัสเตอร์วิจัยทั้ง 10 คลัสเตอร์ ภายใต้ RUN มาร่วมจัดนิทรรศการภายในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้ Theme : “RUN Forward : Moving Thailand Future” ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 6 สิงหาคม 2563 และในภาคการประชุมได้จัด ปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “ทิศทางการวิจัยและการบริหารงบประมาณด้านวิจัยของประเทศ ในยุค New Normal” และเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ“การส่งเสริมนักวิจัยไทย ภายใต้ระบบการจัดสรรทุน PMUs”โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง World Ballroom ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

นอกจากนี้ยังได้มีการนำงานวิจัยเด่นและผลงานวิจัยร่วมใน 10 คลัสเตอร์ ของเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย มาร่วมจัดแสดงภายในงานแถลงข่าวครั้งนี้ จำนวน 4 ผลงาน ได้แก่
1.การพัฒนาพันธุ์ไม้ดอกไทยก้าวไกลสู่ตลาดสากล โดย ศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ผลงานเด่น มช.)
2.จูนใจ : แชทบอทผู้ช่วยเหลือเรื่องอารมณ์ โดย ดร.กลกรณ์ วงศ์ภาติกะเสรี มหาวิทยาลัยมหิดล (ผลงานเด่นคลัสเตอร์ดิจิทัล)
3.แอปพลิเคชันตรวจสอบชนิดยาและแจ้งเตือนกินยาสำหรับผู้สูงอายุและผู้ดูแล โดย ผศ.ดร.นริศ หนูหอม มหาวิทยาลัยมหิดล (ผลงานเด่นคลัสเตอร์ดิจิทัล)
4.SHYFTE – Building Skills4.0THroughUniversitY and Entreprise Collaboration โดย รศ.ดร.อภิชาต โสภาแดง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ผลงานเด่นคลัสเตอร์โลจิสติกส์)

“บทบาทที่สำคัญอย่างหนึ่งของมหาวิทยาลัย คือ การค้นหาองค์ความรู้และนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดในการเรียนการสอนและนำไปพัฒนาสังคม เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ซึ่งในปัจจุบันนักวิจัยและงานวิจัยถือเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านต่างๆของประเทศ แต่ด้วยสภาวการณ์ที่บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งทุนวิจัยที่ค่อนข้างจำกัด ตลอดจนลักษณะการทำงานวิจัยของคณาจารย์ที่ยังไม่รวมศูนย์ ส่งผลให้ยังไม่ก่อให้เกิดแผนโครงการใหญ่ที่สามารถแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของประเทศได้ เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network หรือ RUN) จึงเกิดขึ้นซึ่งเป็นการรวมตัวกันของ 8 มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อผนึกกำลังสร้างเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยวิจัย และมุ่งตอบโจทย์นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางความรู้ การใช้ทรัพยากร เกิดการบูรณาการแบ่งปันความรู้และการทำงาน เป็นแรงผลักดันในการเป็นศูนย์กลางการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาประเทศและภูมิภาคอาเซียน ภายใต้แนวคิดด้วยความจริงใจ ความเท่าเทียม และมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (Sincerely, Equally, Excellently) หรือเรียกว่าหลักการ SExY Way ” รศ.ดร.สัมพันธ์ กล่าวทิ้งท้าย

ทั้งนี้ขอเชิญชวนนักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมชม การแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย ของเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network : RUN) ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 6 สิงหาคม 2563 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น