กลุ่มผู้ผลิตข้าวโพดหวาน อบรมให้ความรู้ “การใช้สารเคมีกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (Fall Armyworm) อย่างปลอดภัย”

ดร.องอาจ กิตติคุณชัย อุปนายกและประธานกลุ่มผู้ผลิตข้าวโพดหวาน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสถานการณ์การระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (Fall Armyworm) ในหลายพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดหวานของประเทศไทย จึงหาแนวทางแก้ไขปัญหาและป้องกัน โดยร่วมมือกับ บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด กรมวิชาการเกษตร และบริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ดำเนินการจัดการอบรมให้ความรู้ เรื่องการใช้สารเคมีกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (Fall Armyworm) และการใช้สารเคมีกำจัดแมลงศัตรูพืชอย่างปลอดภัยขึ้น เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเขียงใหม่

โดยมีวิทยากรจากสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร ได้แก่ คุณพิเชฐ เชาวน์วัฒนวงศ์ รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านศัตรูพืช, คุณศรุต สุทธิอารมณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารศัตรูพืช, คุณชลธิชา รักใคร่ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยการกักกันพืช, คุณพฤทธิชาติ ปุญวัฒโท ผู้อำนวยการกลุ่มกีฏและสัตววิทยา และคุณสุนัดดา เชาวลิต นักกีฏและสัตววิทยา ชำนาญการพิเศษ มาให้ความรู้ในการใช้สารเคมีกำจัดแมลงศัตรูพืชอย่างปลอดภัย

หนอนกระทู้ลายจุด เริ่มแพร่ระบาดเข้าสู่ประเทศไทยเมื่อปลายปี 2561 ผ่านมาทางประเทศอินเดีย พม่า แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วเนื่องจากมีวงจรชีวิตสั้น ในระยะตัวเต็มวัย (ผีเสื้อกลางคืน) สามารถบินได้ไกลถึง 100 กิโลเมตร และขยายพันธุ์อย่างรวดเร็ว สร้างความเสียหายต่อพื้นที่เพาะปลูกและผลผลิตทางการเกษตร ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพอย่างมากรวมถึงต้นทุนในการผลิตที่สูงขึ้น ส่งผลให้ผลผลิต ในปี 2562 ไม่เพียงพอต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและกระทบถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะเกษตรกรผู้เพาะปลูกที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการกำจัดและป้องกันการแพร่ระบาดของหนอนกระทู้

ดร.องอาจ กิตติคุณชัย กล่าวว่า การอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากต่อผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมข้าวโพดหวาน ทั้งเกษตรกรผู้เพาะปลูก ผู้รวบรวมวัตถุดิบ โรงงานอุตสาหกรรม และผู้มีส่วนเกี่ยวของอื่นๆ ให้ทราบถึงสถานการณ์ ผลกระทบ แนวทางและวิธีการป้องกันการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด และสามารถนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้ต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น