ธนาคารออมสิน จัดโครงการ “อุปสมบท 1,010 รูป ทั่วไทย เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

เมื่อวันที่ผ่านมา ธนาคารออมสิน ได้จัดโครงการ “อุปสมบท 1,010 รูป ทั่วไทย เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ขึ้น ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน มี พระเทพรัตนนายก เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร เจ้าคณะจังหวัดลำพูน ประธานฝ่ายสงฆ์ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีนายคเชนทร์ บุญวงค์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 8 กล่าวรายงาน

นายคเชนทร์ บุญวงค์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 8 กล่าวว่า “ด้วยศุภวาระมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ธนาคารออมสินได้ร่วมน้อมถวายพระพรชัยมงคลด้วยโครงการเฉลิมพระเกียรติ 10 โครงการ อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดย 1 ใน 10 โครงการ ได้แก่ โครงการ “อุปสมบท 1,010 รูป ทั่วไทย เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ ธนาคารออมสินจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา รวมทั้งเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นที่เคารพรักของปวงชนชาวไทย โดยธนาคารออมสินร่วมกับประชาชนในทุกภูมิภาค ดำเนินการจัดให้มีการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ พร้อมกัน 1,010 รูป ณ วัด 18 แห่งทั่วประเทศ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) มีพระกรุณาธิคุณประทานผ้าไตร เพื่อให้ธนาคารออมสิน อัญเชิญมาประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ซึ่งเป็น 1 ในวัดสำคัญ 18 แห่งที่จัดพิธีอุปสมบทในครั้งนี้”

พร้อมกันนี้ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า “วันนี้ถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่ท่านทุกได้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งผู้ที่มาบวชตามโครงการของธนาคารออมสินนี้ ถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีบุญมาก ซึ่งนอกเหนือจากเป็นการสนองพระคุณบิดามารดาแล้ว อีกประการหนึ่ง เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อศึกษาพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา สร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ ให้ตนเองและบิดามารดารวมทั้งหมู่ญาติ โดยการบำเพ็ญความดีและปฏิบัติธรรม”

ซึ่งโครงการ “อุปสมบท 1,010 รูป ทั่วไทย เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยนี้ มีผู้เข้าอุปสมบทเป็นพระภิกษุ 60 รูป โดยพระภิกษุจะพำนักอยู่ ณ วัดพระธาตุหริภุญ อุปสมบท 1,010 รูป ทั่วไทย ชัย จนสิ้นสุดโครงการ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น