เผยแพร่วิถีชีวิตอัตลักษณ์ชุมชนผ่านสื่อต่างๆ ได้ ภายใต้โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนในการยกระดับหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 

เมื่อวันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบรวมกลุ่ม (Group Training) และ กิจกรรมเชื่อมโยงชุมชนเข้ากับการท่องเที่ยว พร้อมกับการแถลงข่าวกับสื่อมวลจำนวน 18 สำนักข่าว โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการชุมชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และศักยภาพด้านการบริหารจัดการชุมชนและการนำอัตลักษณ์หรือจุดเด่นของชุมชนมาประยุกต์สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์และบริการ ชุมชนด้านต่างๆ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ให้สามารถเข้าถึงช่องทางการตลาด เผยแพร่วิถีชีวิต อัตลักษณ์ชุมชนผ่านสื่อต่างๆ ได้ ภายใต้โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนในการยกระดับหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (Creative Industry Village : CIV) (ภาคเหนือ) ภายใต้โครงการยกระดับหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (Creative Industry Village) ปีงบประมาณ 2562 โดยมีนายจารุพันธุ์ จารโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดกิจกรรมและให้แนวคิดโครงการ คือ C = Consensus ความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ในชุมชนที่ยอมรับแนวคิด CIV มีมติร่วมกันว่าในชุมชนต้องการเป็นหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยว I = Identity ความเป็นตัวตน หรือ อัตลักษณ์ที่ชัดเจน .สะท้อนภาพลักษณ์ของหมู่บ้านให้สังคมได้รับรู้ถึงวิถีชีวิตของชุมชนนั้นๆ และทรัพยากรเด่นในแต่ละชุมชน V = Value Creation การสร้างเรื่องราว คุณค่าจากทรัพยากรในพื้นที่ ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม (Value added)

การดำเนินการในครั้งนี้ คณะที่ปรึกษานำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ ขัดเงางาม อดีตรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริพิชญ์ วรรณภาส ผู้จัดการโครงการ พร้อมกับทีมที่ปรึกษารวม 25 ท่าน เป็นผู้ประสานงานชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 30 ชุมชน 11 จังหวัด โดยร่วมกับ กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดภาคเหนือรวม 18 จังหวัด และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1-3 ณ โรงแรมวินเพลส จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้การกำกับดูแลของประธานตรวจการจ้างที่ปรึกษา นางสาวพรรณรัตน์ ศรประชุม ซึ่งมีกิจกรรมการเชื่อมโยงชุมชนกับผู้แทนสมาคมการท่องเที่ยวเชียงใหม่ คุณศกุณภัทร มโนกนกพาณิช กรรมการผู้จัดการบริษัทเอเชี่ยนพลัส คุณขวัญเรือน นิ่มเนตร CEO ภัตตาคารตูลู่ จ.เชียงใหม่ คุณฉัตรรุ่ง ประกอบไวทยกิจ ผู้นำชุมชนบ้านออนใต้ คุณจริยา วรรณพัฒน์ ผู้นำชุมชนบ้านหนองหล่ม นายพงษ์เทพ ชัยออน ประธานชุมชนการท่องเที่ยว ต.หาดสองแคว

สรุปผลการจัดกิจกรรมโดยผู้แทนชุมชนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น Success Case และการร่วมเสวนาในครั้งนี้ ผู้นำชุมชนได้ประโยชน์จากกิจกรรมเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นของที่ระลึกสำหรับการท่องเที่ยวที่สามารถสะท้อนอัตลักษณ์ชุมชน และการทำแผนการพัฒนาชุมชน CIV เพื่อเป็นแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนการท่องเที่ยว CIV ภาคเหนือ ให้กับอุตสาหกรรมจังหวัดในพื้นที่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น