สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ จัดสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น ประจำปี 2562

โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานประชาสัมพันธ์เชียงใหม่จัดสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น ประจำปี 2562 โดยมี นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ และนายรุ่งโรจน์ สุนทร รักษาราชการแทนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากร โดยมีสื่อมวลชน นักจัดรายการวิทยุ และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ รวม 22 คน เข้าร่วมการสัมมนา

ตามที่ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2562 ขึ้น เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2562 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ที่ประกาศใช้เมื่อปี พ.ศ. 2560 ซึ่งมีข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ต้องสร้างการรับรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับสื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งท้องถิ่นให้กับประชาชนรับทราบต่อไป

การสัมมนาครั้งนี้ ได้เชิญวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ มาให้ความรู้ ความเข้าใจในการเลือกตั้งท้องถิ่นทุกระดับ เพื่อนำไปขยายผลให้สังคมรับรู้และมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งท้องถิ่น ด้วยความสุจริต เป็นไปตามเจตนารมณ์และบทบัญญัติรัฐธรรมนูญต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น