หัวหน้าแผนกสัตวบาลในพระองค์ 904 ติดตามความก้าวหน้าโครงการสถานที่พักพิงสัตว์ เชียงใหม่

หัวหน้าแผนกสัตวบาลในพระองค์ 904 ติดตามความก้าวหน้าโครงการสถานที่พักพิงสัตว์ (มูลนิธิดิ อาร์ค)  อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.62 พลอากาศตรี ธวัชชัย ศรีแก้ว หัวหน้าแผนกสัตวบาลในพระองค์ 904  พร้อมด้วยพลตรี กัลย์สรรค์ จันทรเสน นายทหารประจำฝ่ายที่ประทับ กองกิจการในพระองค์  ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการก่อสร้างโครงการสถานที่พักพิงสัตว์ (มูลนิธิ ดิ อาร์ค) อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายอำเภอดอยสะเก็ด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ พร้อมรายงานความคืบหน้าของโครงการฯ

สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานค่ารักษาพยาบาลให้คุณโบตัน สุนัขบาดเจ็บที่ได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิ ดิ อาร์ค พร้อมทั้งรับคุณโบตันกลับไปรักษาต่อที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานความช่วยเหลือโครงการสถานที่พักพิงสัตว์ เพื่อช่วยเหลือมูลนิธิ ดิ อาร์ค ในเวลาต่อมา ซึ่งการดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าว โดยกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ดำเนินงาน ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ดำเนินการก่อสร้างอาคารสถานที่พักพิงสัตว์ ประกอบด้วย อาคารสถานพยาบาลสัตว์ 1 หลัง คอกโชว์สัตว์ 1 หลัง บ้านพักเจ้าหน้าที่ 2 หลัง คอกพักสัตว์ 4 หลัง โรงเก็บพัสดุและอาหาร 1 หลัง ป้อมรักษาความปลอดภัย ถังหอสูง ขนาด 20 ลูกบาศ์กเมตร 1 หอ ป้ายโครงการและรั้วรอบโครงการ รวมไปถึงระบบบำบัด ซากสัตว์และสิ่งปฏิกูล ถนน และลานจอดรถภายใน ระบบสาธารณูปโภค และส่วนต่างๆ ที่หน่วยงานอื่นๆ สนับสนุน โดยในการดำเนินงานดังกล่าว ได้มีการตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสมเพื่อให้เป็นไปด้วยเรียบร้อย  ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ร้อยละ 90

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น