สสก.6 จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนเกษตรกรรุ่นใหม่และเกษตรกรปราดเปรื่อง สมัครเข้าร่วมโครงการทุนปริญญาตรีเฉลิมพระเกียรติ สืบสาน ร.9 เพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนลูกหลานเกษตรกร เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) และเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ที่มีความสนใจ เพื่อพัฒนาอาชีพการเกษตรยุคใหม่ให้ยั่งยืน สมัครเข้าร่วมโครงการทุนปริญญาตรีเฉลิมพระเกียรติสืบสาน ร.9 เพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

นายนเรศ ฝีปากเพราะ ผอ.สสก.6 จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งว่า ขณะนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ได้จัดทำโครงการทุนปริญญาตรีเฉลิมพระเกียรติ สืบสาน ร.9 เพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครผู้สนใจตั้งแต่วันที่ 16-25 พฤษภาคม 2562 รุ่นที่ 1 โดยสมัครสอบผ่านลิงค์ http://bit.ly/2VTYAMs หรือ Scan QR Code เพื่อสร้างนักวิจัยด้านการเกษตรระดับชุมชนและเป็นผู้นำเกษตรกรให้กับชุมชน ผู้เรียนนำความรู้ไปประกอบอาชีพเริ่มต้นธุรกิจใหม่ (Start-up) ผู้เรียนสร้างรายได้ให้ภาคการเกษตร สร้างมูลค่าเพิ่มให้ประเทศและสานต่อแนวพระราชดำริ ส่งเสริมบุคลากรด้านการเกษตรให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักพัฒนาบุคลากรวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) โทร. 02-5797435 ต่อ 3616-17

สสก.6 จังหวัดเชียงใหม่ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนลูกหลานเกษตรกร เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) และเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และเกษตรกรทั่วไปที่มีความสนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการนี้ ซึ่งมีทุนสนับสนุน สำหรับเข้าร่วมหลักสูตร ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน) มีจำนวน 90 ทุน ระยะเวลาโครงการดำเนินการต่อเนื่อง 3 ปีๆ ละ 30 ทุน เริ่มตั้งแต่ ปี 2562-2564 ซึ่งจุดเด่นของหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรมีความเฉพาะและเหมาะสมกับกลุ่มเกษตรกรที่มีประสบการณ์ในการทำเกษตร มุ่งเน้นฝึกปฏิบัติจริงในภาคสนาม และวิชาชีพบนพื้นฐานด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตามมาตรฐานการศึกษาที่มีคุณภาพ ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ ทั้งในเรื่องของการประกอบการกิจการยุคใหม่ เศรษฐศาสตร์ด้านศาสตร์พระราชาทางสิ่งแวดล้อมการเกษตรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน การเข้าใจและเข้าถึงชุมชน จึงขอประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรุ่นใหม่ เกษตรกรปราดเปรื่อง เกษตรกรทั่วไปของภาคเหนือทุกคนได้รับทราบโดยทั่วกัน

ผอ.สสก.6 จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) เป็นบุคคลที่มีความภาคภูมิใจในการเกษตร มีความรู้ในระบบการผลิตด้านการเกษตร บริหารการผลิตและการตลาดโดยใช้ข้อมูลและสิ่งที่สำคัญต้องคำนึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค สำหรับเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) เป็นบุคคลผู้มีความสนใจหรือประกอบอาชีพด้านการเกษตร ไม่จำกัดเพศ อายุระหว่าง 17 – 45 ปี จบการศึกษาระดับชั้น ป.6 ขึ้นไป เป็น Smart Farmer มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 180,000 บาท/ครัวเรือน/ปี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น