วัฒนธรรมเชียงใหม่ส่งเสริมภูมิปัญญาล้านนา จัดกิจกรรมเสริมสร้างเอกลักษณ์ข่วงวัฒนธรรม

นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เผยว่า ในระหว่างวันที่ 13-16   เมษายน  2562 นี้ จะจัดกิจกรรมข่วงวัฒนธรรมและมรกดภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมล้านนาภายใต้โครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน)   ณ  บริเวณพุทธสถานจังหวัดเชียงใหม่  , หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และเส้นทางถนนท่าแพ   อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวส่งเสริมการสร้างสรรค์สินค้าและบริการ ให้โดดเด่นและมีคุณค่า มุ่งเน้นเกษตรมูลค่าเพิ่ม ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ หัตถอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยว ในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน  สร้างเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ทางการท่องเที่ยว ในเสริมสร้างพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยวในรูปแบบการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ที่มีอารยธรรมล้านนา เพิ่มสมรรถนะบุคลากรทางการท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความพร้อมทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน ในการอำนวยความสะดวก แก่นักท่องเที่ยว  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ เพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยว ในแหล่งท่องเที่ยวให้สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเดิม และแหล่งท่องเที่ยวใหม่ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 สามารถเดินทางเกิดการเชื่อมโยงในกลุ่มจังหวัด

อีกทั้งสนับสุนนให้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เป็นศูนย์การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว ศูนย์กลางการให้บริการ แก่ผู้ประกอบการ นักลงทุน ธุรกิจการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ รวมถึงเร่งสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางการท่องเที่ยว โลจิสติกส์ทางการท่องเที่ยว สิ่งอำนวยความสะดวก ความปลอดภัยนักท่องเที่ยว โดยคำนึงถึงการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวของผู้พิการ และผู้สูงอายุ ในแหล่งท่องเที่ยวใหม่ และแหล่งท่องเที่ยวเดิมที่เสื่อมโทรม เพื่อยกระดับ และรักษาให้เกิดความยั่งยืน

โดยในวันที่ 13 เมษายน 2562 เวลา 12.30 น มีพิธีเปิดงาน ณ เวทีข่วงวัฒนธรรม หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัด เวลา 12.00 น โดยได้รับเกียรติจากนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานเปิดงาน พร้อมรับชม-การแสดงขับซอต้อนรับ ขบวนแห่พระพุทธสิหิงห์และพระพุทธรูปสำคัญของ จังหวัดเชียงใหม่ โดย ศิลปินแห่งชาติ พ่อครูบุญศรี รัตนัง-แม่ครูบัวตอง แก้วฝั้น การแสดง มหกรรมกลองล้านนา กลองสะบัดชัย กลองปู่จา กลองแอว กลองปู่เจ่  กลองมองเซิง โดยสมาคมกลองและศิลปะการแสดงล้านนา การแสดงของศิลปินล้านนา โดย อ้อม รัตนัง และ ศิลปินล้านนาอื่น อีกทั้งยังมีกิจกรรม ณ  เวทีข่วงวัฒนธรรมแสดงวิถีชีวิตอัตลักษณ์  พุทธสถานเชียงใหม่

ภายในงานพบกับนิทรรศการมีชีวิตจากแหล่งเรียนรู้ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและชุมชนคุณธรรมน้อมนำ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวรจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน)การสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม การสาธิตกาดหมั่วคัวเมืองจาก 4จังหวัด  เวลา 13.00-16.00  น.

วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ทิ้งท้ายว่า การจัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และส่งเสริม เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 ที่จังหวัดเชียงใหม่.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น