ผอ.สสว.พบผู้ว่าฯ เชียงใหม่ หนุนสร้างเครือข่ายเชิงรุกช่วยเหลือ SME ไทย ชวนโหลด SME CONNEXT ครบในคลิกเดียวเพื่อ SME

 

ผอ.สสว.เข้าพบผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เพื่อสร้างเครือข่ายเชิงรุกช่วยเหลือ SME ไทย เป้าหมายส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ตามนโยบายรัฐบาล และตอบสนองภารกิจของ สสว.

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เข้าพบ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างความร่วมมือแบบบูรณาการ การส่งเสริม SME ของหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ กับศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (ศูนย์ One Stop Service Center : OSS) ของ สสว. รวมทั้งเพื่อเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงผู้ประกอบการ SME กับหน่วยงานสนับสนุนภาครัฐและภาคีเครือข่าย การให้บริการผู้ประกอบการ รวมถึงการสนับสนุนภารกิจของ สสว. ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริม และสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ตามนโยบายรัฐบาล และตอบสนองภารกิจของ สสว. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับนโยบายของ สสว.ได้ให้ความสำคัญกับการทำงานเชิงรุก ซึ่งประกอบด้วย การเพิ่มโอกาสผู้ประกอบการ Micro ในการเข้าถึงโครงการของรัฐด้าน SME การสร้างฐานข้อมูลผู้ประกอบการรายสาขาในพื้นที่จังหวัด การส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการในพื้นที่ เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ และสำรวจข้อมูลผู้ประกอบการในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การจัดทำมาตรการ/นโยบายส่งเสริม SME ตลอดจนพัฒนาธุรกิจฐานรากและ SMEsทั้งนี้ สสว. ได้จัดตั้งศูนย์ OSS ทั่วประเทศ โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับ 9 กระทรวง 25 หน่วยงาน โดยสร้างเว็บไซต์ www.smeone.info และแอปพลิเคชั่น SME CONNEXT ครบในคลิกเดียวเพื่อ SME ทำหน้าที่ให้บริการคำปรึกษาเบื้องต้น การสนับสนุนความรู้และทักษะแก่ผู้ประกอบการ SMEs ตามวงจรธุรกิจ การอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล องค์ความรู้ การประสานความร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา เพื่อร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ในลักษณะการบูรณาการความร่วมมือร่วมกัน รวมไปถึงการพัฒนากิจการ SMEs ให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ ซึ่งจะส่งผลถึงความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและของประเทศได้อย่างยั่งยืน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น