สวพส. หนุนเกษตรกรบนพื้นที่สูงขับเคลื่อน “12 ปี สืบสานการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน”

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. จัดกิจกรรม “12 ปี สืบสานการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน” ภายใต้แนวคิด “การพัฒนาผู้นำเกษตรกรบนพื้นที่สูง” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำไปสู่การพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการนำไปใช้ประโยชน์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง”

    

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดงาน “12 ปี สืบสานการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน” ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายอำพน กิตติอำพน ประธานกรรมการสถาบัน เป็นประธานเปิดงาน โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการ บอกเล่าความเป็นมาของ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ตลอดระยะเวลา 12 ปี โดยมีพื้นที่ดำเนินงานจนถึงปัจจุบันครอบคลุม 18 จังหวัด 1,930 กลุ่มบ้าน ประชากรได้รับประโยชน์ 640,916 ราย และยังมีพื้นที่ดำเนินงานของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ๔๖๘ ไร่ ดำเนินงานสนับสนุนงานโครงการหลวง และพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงซึ่งได้ดำเนินงานสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาโครงการหลวง ส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับมูลนิธิโครงการหลวง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐและสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน ในการศึกษาค้นคว้า วิจัย พัฒนาและการถ่ายทอดข้อมูลและเทคโนโลยีบนพื้นที่สูงที่เหมาะสมสู่ชุมชน มีเป้าหมายการดำเนินงานเพื่อให้ชุมชนเป้าหมายบนพื้นที่สูงมีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยได้ใช้องค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ของโครงการหลวง ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางของโครงการหลวง
​นางสาวรุจิรา ริมผดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง กล่าวว่า การจัดกิจกรรม “12 ปี สืบสานการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน”ในครั้งนี้ ยังมีหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมบูรณาการในการดำเนินงานเข้าร่วมงานและแสดงผลการดำเนินงานในรูปแบบนิทรรศการและจัดในส่วนงานด้านการตลาดเพื่อจำหน่ายและแสดงผลผลิตเกษตรกร อาทิ จัดบูธแสดงผลผลิตภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตรของเกษตรกรพร้อมทั้งจำหน่ายให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม การใช้แผนที่ดินรายแปลงเพื่อวางแผนการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงาน งานวิจัยเด่น : ข้าว foodbank พันธุ์พืชใหม่ ชีวภัณฑ์ ฯลฯ

​นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาผู้นำเกษตรกรบนพื้นที่สูง” โดยการบรรยายพิเศษ เรื่อง“ความสำคัญของผู้นำเกษตรกรกับการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน” โดย นายอำพน กิตติอำพน ประธานกรรมการสถาบันฯ การนำเสนอ “แรงบันดาลใจ สร้างสุขให้ชุมชน” โดยผู้นำเกษตรกร สวพส. แลกเปลี่ยนบอกเล่าประสบการณ์ในการทำการเกษตรบนพื้นที่สูง พร้อมเยี่ยมชมการประกวดผลผลิตหลากหลายชนิดจากเกษตรกรบนพื้นที่สูงพื้นที่ต่างๆ อีกด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น