ผู้ว่าฯ เชียงใหม่เชิญชวนชาวเชียงใหม่ ร่วมแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีเหลืองและตกแต่งธงชาติตามบ้านเรือนตลอดทั้งเดือนกรกฎาคม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา

 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่ 5/2561 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน เข้าร่วมการประชุม ซึ่งได้ติดตามผลการดำเนินงานของส่วนราชการและนโยบายเร่งด่วน อาทิ การดำเนินการตามแผนภาคเหนือ/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด , สถานการณ์โรคภัย , สถานการณ์ด้านราคาสินค้าและการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบทุนการศึกษาใน โครงการทุนการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชนไทยในถิ่นทุรกันดาร ประจำปี 2561 จำนวน 35 ทุน โดยแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เยาวชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม ต่อเนื่อง รวมทั้งมีคุณภาพมีศักยภาพในการพัฒนาและช่วยเหลือตนเอง ซึ่งแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับแม่บ้านตำรวจจังหวัดเชียงใหม่ แม่บ้านทหารจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และยังได้มอบประกาศนียบัตรอำเภอที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนลดลง จากสถิติเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลังเพื่อเชิดชูเกียรติแก่ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอ จำนวน 10 อำเภอ อีกด้วย 

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นย้ำให้ทุกส่วนราชการ ในการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชน ให้ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระบบ เป็นโครงการที่รัฐบาลให้ความสำคัญในการติดตามประเมินผลโครงการฯ นอกจากนี้ ยังได้เน้นย้ำให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ งบจังหวัด กลุ่มจังหวัด ให้เรียบร้อยและถูกต้อง รวมทั้งให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน ตลอดจน กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ให้ส่วนราชการรวบรวมจิตอาสาให้เข้าร่วมกิจกรรม โดยจะมีการหารือในการทำกิจกรรมจิตอาสาในการรณรงค์ปลูกและขยายพันธุ์ต้นรวงผึ้ง พร้อมทั้งเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ในเดือนกรกฎาคม ซึ่งรัฐบาลเตรียมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ร่วมแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีเหลืองตลอดทั้งเดือน และตกแต่งธงชาติให้สวยงามในสถานที่ราชการและอาคารบ้านเรือนโดยพร้อมเพียงกัน
ขอบคุณรายละเอียดข่าว/ภาพ จาก ส.ปชส.เชียงใหม่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น