พิธีลงนามสัญญาก่อสร้างอาคารมูลนิธิสถาบันครูบาเจ้าศรีวิชัย

พิธีลงนามสัญญาก่อสร้างอาคารมูลนิธิสถาบันครูบาเจ้าศรีวิชัย

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. ที่อาคารมหาศาลาหทัยนเรศว์ร วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่  ได้รับเกียรติจาก ดร.อุทัต สุวิทย์ศักดานนท์ นายชัดชาญ เอกชัยพัฒนกุล(รองประธานมูลนิธิ) ช่างรุ่ง จันตาบุญ และฝ่ายสงฆ์ พระพรหมมงคล วิ.(หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล มหาเถร) พระครูประภัศร์ชัยคุณ พระครูธีรสุตพจน์ ดร.(พระมหาสง่า ธีรสํวโร) และคณะกรรมการ ร่วมกันลงนามเป็นสักขีพยาน มอบสัญญาก่อสร้างอาคารมูลนิธิฯ ให้แก่ช่างรุ่ง จันตาบุญ โดยมูลนิธิฯได้ประสานกับกรมอุทยานแห่งชาติ ร่วมกันพัฒนาและปรับภูมิทัศน์โดยรอบให้สวยงาม ซึ่งการก่อสร้างจะเริ่มประมาณต้นปี 2560 เป็นต้นไป

โดยมูลนิธิสถาบันครูบาเจ้าศรีวิชัย เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2557 โดย ดร.อุทัต สุวิทย์ศักดานนท์ และคณะกรรมการผู้ศรัทธาต่อองค์ครูบาเจ้าศรีวิชัยจากหลากหลายสาขาอาชีพ  เริ่มต้นจากนายเฉลิมชัย วรวุฒิพุทธพงศ์ นายเวียง ขวัญอ้นอินทร์ นายชัดชาญ เอกชัยพัฒนกุล ฯลฯ โดยมีนายชัยวัฒน์ สุวิทย์ศักดานนท์ บริจาคเงินทุนจดทะเบียนก่อตั้งมูลนิธิเป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557(เลขทะเบียนที่ ชม 453)

ต่อมา ดร.อุทัต สุวิทย์ศักดานนท์ ได้ให้การอนุเคราะห์ยืมเงินจำนวน 51,000,0000 ล้านบาท โดยไม่มีค่าตอบแทนเป็นดอกเบี้ยและไม่จำกัดระยะเวลาการชำระคืน เพื่อจัดซื้อที่ดิน ประวัติศาสตร์ 1,119 ตารางวา มาเป็นของมูลนิธิ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 จากนั้นมูลนิธิฯ ได้นิมนต์พระธรรมมังคลาจารย์ วิ.(หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล มหาเถร) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารมาเป็นองค์ประธานอุปถัมภ์ และได้รับการสนับสนุนจากคณะสงฆ์ในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบนอีกหลายรูป ส่วนฝ่ายฆราวาสได้ระดมพลังศรัทธาของคณะบุคคลจากหลายภาคส่วน อาทิ นักธุรกิจ ข้าราชการ นักวิชาการ นักกฎหมาย สถาปนิก วิศวกร ศิลปิน ฯลฯ อีกเป็นจำนวนมาก ให้เข้ามามีส่วนร่วม และสนับสนุนมูลนิธิฯ

เนื่องจากมีความสัมพันธ์กับห้วงเวลาที่ครูบาเจ้าศรีวิชัยได้ประกอบพิธีลงจอบแรก ในการเป็นประธานสร้างถนนขึ้นสู่พระธาตุดอยสุเทพ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2477 ถือเป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ยังคงอยู่ในความทรงจำของชาวล้านนาตลอดมา มูลนิธิฯมีจุดมุ่งหมาย เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ ศึกษาวิจัย จัดแสดงนิทรรศการ บริการทางวิชาการ เผยแพร่ข้อมูลชีวประวัติ ผลงานการก่อสร้างปูชนียสถาน คุณความดี และโพธิญาณบารมีของครูบาเจ้าศรีวิชัย ที่ถูกต้อง และเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่อนุชนรุ่นหลังในการสืบสานเจตนารมณ์ตามรอยวัตรปฎิบัติของครูบาเจ้าสืบไป

มูลนิธฯ ได้มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดการทอดผ่าป่าสามัคคีประจำทุกวันเสาร์ ที่ 2 ของเดือน จัดงานปั่นขึ้นดอยโตยฮอยครูบาเพื่อการกุศล การจัดทำเหรียญครูบาเจ้าศรีวิชัย รุ่น “กตัญญูครูบา” เพื่อมอบเป็นที่ระลึกแก่ผู้บริจาคเงิน และอื่นๆ เพื่อนำรายได้มาร่วมกันสร้างศาสนสถานแห่งนี้ ซึ่งยังต้องใช้งบประมาณอีกเป็นจำนวนมากดังนั้น ในการดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารมูลนิธิฯ จึงได้มีการพิจารณารูปแบบและเหตุผลกันอย่างถี่ถ้วนรอบคอบรัดกุม เพื่อให้เงินที่ได้มาจากศรัทธาของทุกท่านถูกนำไปใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ที่สำคัญที่สุดทุกอย่างต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส จึงได้มีการจัดวางระบบบัญชีตามรูปแบบสากลเพื่อให้มูลนิธิฯ เป็นองค์กรสาธารณกุศลตามระเบียบกระทรวงการคลังต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น