ปิดโครงการกับงานฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “การพัฒนาระบบควบคุมฟาร์มอัจฉริยะในโรงเรือน โดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่แบบยั่งยืน ในภาคเหนือตอนบน1″

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลา

Read more

คณะพยาบาลฯ ม.แม่โจ้ MOU รพ.หริภุญชัย เมโมเรียล สร้างเครือข่ายวิชาการ วิจัย พัฒนาบุคลากรเพื่อการบริการด้านสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มี

Read more

ตามรอยคุณพระช่วงฯ บิดาเกษตรแม่โจ้ เส้นทางการเติบโตมหาวิทยาลัยแม่โจ้ครบ 88 ปี

..ไม่มีพระช่วงฯ&#823

Read more

คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการพลิกโฉมพืชสมุนไพรไทยด้วยการวิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา เยือน ม.แม่โจ้ พร้อมทั้งหารือการยกระดับชุมชนในการพัฒนาสมุนไพรอย่างยั่งยืน

เมื่อวันอังคารที่ 19

Read more

“มทร.ล้านนา”ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านบริการวิชาการร่วมกับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

Read more

ม.แม่โจ้ จัดพิธีลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัย และนำเสนอผลงานวิจัยเด่น ต่อยอดงานวิจัยเชิงพาณิชย์สู่กระบวนการธุรกิจอย่างมีศักยภาพ “Maejo Licensing and Pitching Day 2021”

อุทยานวิทยาศาสตร์เทค

Read more

นศ.วิศวกรรมฯ ม.แม่โจ้ “ประยุกต์อุปกรณ์ IOT ทางการเกษตรสร้างสูตรพยากรณ์วันเก็บเกี่ยวหญ้าพลังงานสุวรรณภูมิ” ช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร ได้รับ 3 รางวัล การแข่งขันทักษะวิศวกรรมเกษตรระดับประเทศ ปี 2565

“หญ้าพลังงานสุวรรณภู

Read more

2 ทีมเยาวชน ม.แม่โจ้ คว้ารางวัลเหรียญทอง-เหรียญเงิน I-New Gen Award 2021 เตรียมต่อยอดผลงานขยายผลสู่สาธารณชน

ผลงานประดิษฐ์ของนักศ

Read more

นศ.ปริญญาโท ม.แม่โจ้ รับรางวัล “Best Presenter” ในการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา 2021 ระดับนานาชาติ

Ms. Marlen Trejo นัก

Read more