ม.แม่โจ้ Kick off พัฒนาพื้นที่ฐานเรียนรู้ศาสตร์พระราชา “ศาสตร์แห่งสายน้ำและพันธุ์พืช”

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick off พัฒนาพื้นที่ฐานเรียนรู้ศาสตร์พระราชา “ศาสตร์แห่งสายน้ำและพันธุ์พืช” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ ร่วมกับ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายถ่ายทอดองค์ความรู้ศาสตร์พระราชา(ศาสตร์แห่งสายน้ำและพันธุ์พืช) ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ เพื่อสืบสานองค์ความรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กิจกรรมพัฒนา ปรับปรุง และถ่ายทอดเทคโนโลยีอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านศิลปาชีพและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ บุคลากรกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม และบุคลากรกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมกิจกรรม และร่วมพัฒนาพื้นที่ ณ บริเวณฝายชะลอน้ำตัวที่ 499 ลำน้ำห้วยโจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

การ Kick off พัฒนาพื้นที่ฐานเรียนรู้ฯ เริ่มจากพัฒนาลำน้ำห้วยโจ้ในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ตลอดสาย ปลูกพรรณไม้น้ำ เช่น บัวบก ผักแพว บอน ผักกูด ตลอดแนวลำน้ำห้วยโจ้ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ศาสตร์แห่งสายน้ำและพันธุ์พืช รวมถึง ปรับปรุงฝายชะลอน้ำ ณ ลำน้ำห้วยโจ้ และปล่อยพันธุ์ปลาเพื่ออนุรักษ์ความสมบูรณ์ของแหล่งน้ำ เพื่อเป็นฐานเรียนรู้ให้นักศึกษา นักเรียน ชุมชน หน่วยงานต่างๆ เข้ามาศึกษาดูงาน โดยจะมีการติดตามและประเมินผลตลอดโครงการ เพื่อเป็นแหล่งเรียนที่สำคัญของมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น