คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการพลิกโฉมพืชสมุนไพรไทยด้วยการวิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา เยือน ม.แม่โจ้ พร้อมทั้งหารือการยกระดับชุมชนในการพัฒนาสมุนไพรอย่างยั่งยืน

เมื่อวันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ให้การต้อนรับ คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการพลิกโฉมพืชสมุนไพรไทยด้วยการวิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา ในการมาเยือนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเยี่ยมชมผลงานโดดเด่นของวิสาหกิจชุมชน การปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาสมุนไพรไทยในการสร้างองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่ชุมชน โดยมหาวิทยาลัยเป็นแรงในการขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนผลิตสมุนไพรไทย ภายใต้การดำเนินงานการพัฒนา 3 ด้าน 1.การผลิตกำลังคนขั้นสูงด้านสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย 2.พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม การผลิต การแปรรูป ผลิตภัณฑ์และบริการมูลค่าสูง 3.ถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน ผ่านความร่วมมือกับเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เพื่อยกระดับการพัฒนาสมุนไพรไทย การวิจัย การปรับปรุงพันธุ์ ให้สมุนไพรไทยเป็นผลิตภัณฑ์ทั้งด้านการแพทย์แผนไทย ด้านสุขภาพ และยกระดับเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย

โอกาสนี้ ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา การปรับปรุงพันธุ์สมุนไพรในชุมชน การเพาะปลูกสมุนไพร การทำตลาดประชาสัมพันธ์ทั้งทางสื่อออนไลน์ การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในกลุ่มบุคคลที่สนใจ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา และตั้งเป้าหมายในการผลิตสมุนไพรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ให้มีประสิทธิภาพ ยกระดับชุมชนและเศรษฐกิจให้ยั่งยืน ผลักดันการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรให้มีความเข้มแข็งของประเทศ พร้อมทั้งเยี่ยมชมแปลงพืชสมุนไพร 7 ไร่ วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และแปลงพืชกัญชา สำนักงานฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น