ประชุมระดมความคิดเห็นจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการพัฒนาดิจิทัลของจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมวู้ดฟิลด์ จังหวัดเชียงใหม่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ ร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในภูมิภาคภาคเหนือเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ปี (2561-2565)

ภายใต้กิจกรรมดังกล่าว ผศ.ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์ ผู้อำนวยการโปรแกรมการคาดการณ์อนาคตเชิงยุทธศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้บรรยายเกี่ยวกับโจทย์สำคัญในอนาคตของการพัฒนาดิจิทัลให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย และได้ดำเนินการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นถึงผลลัพธ์ของการพัฒนาตามแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (2561-2565) ตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการพัฒนาดิจิทัลของจังหวัดเชียงใหม่ร่วม 90 คน จากภาคราชการ ภาคการศึกษา ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคสื่อสารมวลชน ได้สะท้อนความคิดเห็น อภิปราย แลกเปลี่ยนและนำเสนอมุมมองที่มีต่อความสำเร็จ ความกังวล และข้อเสนอแนะของการพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทยในช่วงสี่ปีที่ผ่านมาในมุมมองของภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ ดร.ประดิษฐ์ กิตติฤดีกุล เลขาธิการสมาคมนักศึกษาเก่า นิด้า เป็นผู้ดำเนินรายการอภิปรายเพื่อรับฟังความคิดเห็น

ข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากชาวเชียงใหม่ จะถูกนำไปวิเคราะห์ร่วมกับความคิดเห็นของภาคส่วนต่างๆในอีก 4 ภูมิภาคทั่วประเทศเพื่อประมวลผลและใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในระยะต่อไป (2566-2570) และนำเสนอต่อคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในโอกาสต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น