พัฒนาชุมชนฯ เปิด “ศิลปาชีพล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี ครั้งที่ 3” ใน งาน LannaExpo 2021

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน) โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ กรมการพัฒนาชุมชน เปิดงาน “ศิลปาชีพล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี ครั้งที่ 3” ภายในงาน LannaExpo 2021 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงาน และนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า งานศิลปาชีพล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี ครั้งที่ 3 ในวันนี้ เป็นการบูรณาการร่วมกันกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ภายใต้งาน LannaExpo 2021 ครั้งที่ 9 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ได้มีพระมหากรุณาธิคุณส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่นกันดารในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรวมพลังองค์กรสตรีในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง ในการสืบสานตามพระราชปณิธาน โดยเฉพาะงานศิลปาชีพให้ธำรงอยู่คู่กับประชาชนโดยเฉพาะสตรีตลอดไป

การจัดงานครั้งนี้ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี
นารีรัตนราชกัญญา ที่ทรงมีพระราชดำริในการส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทย ภายใต้โครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” และนิทรรศการผ้าไทยโบราณ การจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติสตรีศรีนครเชียงใหม่ ผู้ที่มีคุณความดีในการสนับสนุนกิจกรรมสตรี การประกวดงานฝีมือผู้สืบสานงานอัตลักษณ์วัฒนธรรมไทย เช่น การประกวดดนตรีลูกทุ่ง การแข่งขันแกะสลักผลไม้ในระดับนักเรียน การประกวดมารยาทไทย การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “บทบาทสตรีกับการพัฒนาสังคมไทย” โดย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์การจัดแสดง สาธิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์ OTOP และอาหาร รวม 230 บูธ

การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ และได้รับความร่วมมือจากองค์กร ภาคี เครือข่ายในจังหวัดเชียงใหม่

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในการส่งเสริมให้ราษฎร
ในพื้นที่ชนบทได้มีอาชีพ โดยเฉพาะงานศิลปหัตถกรรม ซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทย ที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ มีรายได้ เลี้ยงครอบครัว และต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ก่อตั้งมูลนิธิศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขึ้น เพื่อเป็นสถานที่อบรม เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ให้กับราษฎรทั้งประเทศ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงมีพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการพัฒนาตามพระราชดำริทั้งปวง สิ่งใดที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนต้องดำเนินการขับเคลื่อนต่อไป

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้ให้การส่งเสริม และพัฒนาผ่านโครงการหลายๆ โครงการ เช่น โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่ได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่น มาพัฒนาต่อยอด โดยฝีมือของประชาชนคนไทย พัฒนาจนมีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจในระดับฐานราก ช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ ลดความเหลื่อมล้ำ แก้ไขปัญหาความยากจน ช่วยให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ สืบทอด เอกลักษณ์ ภูมิปัญญาของไทย ให้ยังคงคู่คนไทยต่อไปอีกด้วย

การจัดงานศิลปาชีพล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี ครั้งที่ 3 ของจังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นความสำเร็จที่น่าชื่นชมยินดี ในความร่วมมือของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ทั้ง 4 จังหวัด ส่วนราชการ เอกชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนเครือข่ายภาคประชาชนที่ได้ส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ สินค้าชุมชน ทั้ง 4 จังหวัดและภูมิภาคอื่นๆ จึงเป็นการสร้างโอกาส สร้างรายได้ ช่วยบรรเทาปัญหาที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อีกด้วย

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น