กตป.ร่วมและนิด้าจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ(Public Hearing)ติดตามและประเมินผลตามนโยบาย กสทช. ที่สำคัญในกิจการโทรทัศน์ ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

นาย(ดร.)บัณฑิต ตั้งประเสริฐ กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือ กตป. ด้านกิจการโทรทัศน์ เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ หรือ Public Hearing ติดตามและประเมินผลตามนโยบาย กสทช. ที่สำคัญในกิจการโทรทัศน์

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว เป็นหัวหน้าโครงการ ฯ นายแสงทอง อนันตภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กล่าวต้อนรับ และมีประชาชน นักศึกษา สื่อมวลชน รวมกว่า 150 คน เข้ารวมให้ความคิดเห็นและประเมินผลงานตามนโยบายของ กสทช.ในกิจการโทรทัศน์ โดยมีประเด็นในการติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับ การปรับปรุงโครงข่ายภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล เพื่อรองรับการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 700 เม็กะเฮิรตซ์ และการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์

นาย(ดร.)บัณฑิต ตั้งประเสริฐ กรรมการ กตป. ระบุว่า กตป. มีหน้าที่ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช. พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของ กสทช. และเปิดเผยรายงานดังกล่าวให้ประชาชนรับทราบ ซึ่งการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ จะสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ด้านกิจการโทรทัศน์ ประจำปี 2564 เพื่อนำไปพัฒนาให้เกิดผลิตผลในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

นอกจากนี้ยังมีการ workshop กลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องนำ ได้เสนอความคิดเห็นของแต่ละกลุ่มในที่ประชุมด้วย

ทั้งนี้ กตป. จะจัดการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะติดตามและประเมินผลตามนโยบาย กสทช. ที่สำคัญในกิจการโทรทัศน์ อีก 4 ครั้ง ในภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ จนครบก่อนจัดทำรายสรุปต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น