ผู้บริหาร ม.แม่โจ้ ร่วมยินดี อธิการบดีรับรางวัล UPLB Presidential Award.. Best of The Best รางวัลศิษย์เก่า UPLB ประเทศฟิลิปปินส์

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป (ตามเวลาในประเทศไทย) รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมพิธีรับรางวัล UPLB Presidential Award ระบบออนไลน์ (ถ่ายทอดสัญญานจากประเทศฟิลิปปินส์) ในงาน 103rd UPLB Loyalty Day ประเทศฟิลิปปินส์ รางวัลสูงสุดของรางวัลทั้งหมด (Best of The Best) ในฐานะศิษย์เก่า UPLB ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กรจากประเทศไทย ผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่อันแสดงให้เห็นถึงการเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โอกาสนี้ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 2 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา กล่าวว่า “ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้รับรางวัล Presidential Award ในครั้งนี้ ขอขอบคุณนายกสมาคมศิษย์เก่าฯและคณะกรรมการ ตลอดจนผู้บริหารของ UPLB อาจารย์ที่ปรึกษาและคณาจารย์ ทุกท่าน สำหรับการบริหารงานในปัจจุบันเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายหากไร้ซึ่งเครือข่ายหรือพันธมิตรที่คอยสนับสนุน ขอขอบคุณทีมผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ได้ให้โอกาสในการผลักดันมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นนานาชาติ จนทำให้ได้รับการยอมรับจากต่างประเทศ ข้าพเจ้าจึงอยากฝากข้อคิดไว้ในโอกาสนี้ กับคำว่า “LOVE”
L-Leadership การเป็นผู้นำที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
O-Opportunity ทุกโอกาสที่เข้ามา เป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้และอย่าปฏิเสธโอกาสนั้น
V-Value Added การเพิ่มคุณค่าให้กับตนเอง หรือการทำตัวเองให้มีประโยชน์ต่อส่วนรวม ต่อสังคม และต่อประเทศชาติ
E-Ethic หลักจริยธรรมและคุณธรรมที่พึงมี”

สำหรับ รางวัล UPLB Presidential Award เป็นรางวัลสูงสุดที่ University of the Philippines Los Baños Alumni Association, Inc.(สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแห่งชาติฟิลิปปินส์ลอสบัญญอส) ได้พิจารณาผู้เข้ารับรางวัลจากประวัติและผลงานของศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาของ UPLB ทั่วโลก เพียง 1 ท่านเท่านั้น ซึ่งในปีนี้ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก Ph.D. in Extension Education ในปีพ.ศ.2544 มีผลงานเชิงประจักษ์ในด้านการบริหารจัดการด้านอุดมศึกษา และเป็นผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย มีวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนา นำพาองค์กรให้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ อีกทั้งยังเคยได้รับรางวัล 2019 The Outstanding UPLB Alumnus & 2019 College Distinguished Alumnus for Educational Leadership และยังดำรงตำแหน่งเป็นประธานสมาคมศิษย์เก่า UPLB (ประเทศไทย) แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ที่จงรักต่อสถาบันการศึกษา UPLB ให้การสนับสนุนและเชื่อมโยงเครือข่ายศิษย์เก่ามาโดยตลอด จึงเป็นบุคคลที่สมควรยกย่องให้เกียรติได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติสูงสุด UPLB Presidential Award

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น