CSE เดินหน้ามอบรางวัลโครงการหมู่บ้านปลอดการเผา ลดฝุ่นควัน PM 2.5

บริษัท เชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด หรือ CSE มอบรางวัล ให้แก่ หมู่บ้านต้นแบบ บ้านห้วยตอง ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ภายใต้โครงการหมู่บ้านปลอดการเผา HAZE FREE REWARD”

โครงการหมู่บ้านปลอดการเผา (HAZE FREE REWARD) จากแนวคิด “มอบรางวัลให้คนทำดี” โดยหมู่บ้านที่สมัครเข้าร่วมโครงการและไม่มีจุดความร้อนตั้งแต่ระยะเวลา 15 มกราคม – 30 มิถุนายน 2564 จากข้อมูลดาวเทียม VIIRS จะได้รับรางวัล เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่หมู่บ้านที่ในพื้นที่ร่วมแรงร่วมใจกัน ในการป้องกันการเผาเพื่อลดปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 ใน จ.เชียงใหม่

นางวิไลพร มณีรัตนวงศ์สิริ ผู้นำชุมชนบ้านห้วยตอง กล่าวว่า ในนามตัวแทนหมู่บ้านรู้สึกดีใจอย่างมากที่ได้รับรางวัล เนื่องจากก่อนเข้าร่วมโครงการคนหมู่บ้านมีปัญหาสุขภาพจากฝุ่นควันไฟป่า เมื่อทราบว่าบริษัท CSE ได้จัดโครงการนี้ขึ้น จึงได้สมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อให้คนในชุมชนมีเป้าหมาย และมีแรงบันดาลใจ ในการดูแลพื้นที่ โดยหลังจากเข้าร่วมโครงการได้มีการวางแผนงาน แบ่งหน้าที่คนในชุมชน เพื่อลาดตระเวนดับไฟป่า รวมถึงมีการให้ความรู้ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน อย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ตัวแทนบริษัท CSE ได้ส่งมอบเครื่องขยายเสียงเสียงตามตามสาย พร้อมอุปกรณ์ ให้แก่ นางวิไลพร มณีรัตนวงศ์สิริ ผู้นำชุมชนบ้านห้วยตอง โดยมีปลัดอำเภอแม่วางร่วมเป็นเกียรติในการรับมอบ เพื่อนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนได้รับข่าวสารอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง รวมทั้งประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การปลูกต้นไม้ในชุมชน การทำแนวกันไฟ และการพัฒนาชุมชน ขับเคลื่อนชุมชนในการรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของตน อย่างยั่งยืนต่อไป

ด้านนายศรัญพงษ์ เลิศพฤกษ์ ปลัดอำเภอแม่วาง กล่าวว่า อำเภอแม่วางมีพื้นที่ดอยที่เป็นป่าประมาณ 90% โครงการหมู่บ้านปลอดการเผาที่จัดโดยภาคเอกชน ร่วมกับชุมชน เป็นโครงการที่ดีที่จะช่วยขับเคลื่อนและปลูกจิตสำนึกในคนในพื้นที่แม่วาง ให้ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมและป้องกันการเกิดไฟป่า โดยที่ผ่านมาหน่วยงานราชการก็พร้อมร่วมมือและสนับสนับสนุนโครงการอย่างเต็มที่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น