ม.แม่โจ้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณอาจารย์ดีเด่น–บุคลากรสายสนับสนุนดีเด่น ประจำปี 2563

รองศาสตราจารย์ วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2563 จำนวน 8 ราย แยกเป็น อาจารย์ดีเด่น จำนวน 3 ราย และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่น จำนวน 5 ราย และได้รับเกียรติจาก นางศรีกุล นันทะชมภู รองประธานสภาพนักงาน คนที่ 1 ทำหน้าที่แทนประธานสภาพนักงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยสภาพนักงาน ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ดีเด่น และ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่น ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นบุคลากรอันทรงคุณค่าของมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติหน้าที่ของตนเป็นอย่างดี อุทิศตนให้แก่หน่วยงาน องค์กร และสังคมอย่างเต็มกำลังความสามารถ เป็นขวัญกำลังใจในการทำงาน ค้นคว้าวิจัย ถ่ายทอดความรู้แก่นักศึกษาและชุมชนอย่างเต็มที่ พร้อมกับประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างแก่เพื่อนร่วมงานและนักศึกษา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวมเป็นอย่างดี ซึ่งมีผู้ผ่านการพิจารณาได้รับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่วางไว้ จำนวน 8 ราย ดังนี้

อาจารย์ดีเด่นด้านการเรียนการสอน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐพร ไชยญาติ สังกัดวิทยาลัยพลังงานทดแทน อาจารย์ผู้ยึดมั่นกับคำสัญญาของตนที่ปณิธานไว้ว่า ในทุกรายวิชาที่สอนจะต้องมีตำราและหนังสือเพื่อให้การถ่ายทอดความรู้แก่ศิษย์นั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เป็นผู้ที่รับการเปลี่ยนแปลงของการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด19 ได้อย่างทันท่วงทีด้วยการใช้ระบบฐานข้อมูลที่รองรับทั้งการสอนบรรยายและปฏิบัติการแบบออนไลน์ ด้วยแนวคิดการนำ ศาสตร์ความรู้ด้านอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง internet of thing มาบูรณาการร่วมกับศาสตร์ความรู้ด้านพลังงาน รวมถึงความมุ่งมั่นในการทำวิจัยจนได้รับรางวัลระดับดี รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ด้วยผลงานระบบการผลิตไฟฟ้าร่วมกับความร้อนจากขยะติดเชื้อทางการแพทย์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ นับเป็นคุณงามและความดีแห่งการประพฤติปฏิบัติของความเป็นอาจารย์ที่ควรค่าแก่การยกย่องเพื่อให้ได้รักษาไว้ซึ่งต้นแบบที่ดี สมควรได้รับการยกย่องเป็น อาจารย์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2563 ด้านการเรียนการสอน

อาจารย์ดีเด่นด้านการวิจัยและนวัตกรรม ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล สังกัด คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ผู้อุทิศตนกับการทำงานวิจัยอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่องด้านการวิจัยและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นนวัตกรรมอาหารสุขภาพและเครื่องสำอาง โดยเน้นการใช้องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพร่วมกับการศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรด้วยนวัตกรรมและสามารถจำหน่ายได้ในเชิงพาณิชย์ รับรางวัลนวัตกรรมระดับนานาชาติ 20 รางวัล รวมถึงการจดสิทธิบัตรทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 19 รายการ และยังได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นทั้งภายในและภายนอกองค์กร ต่อเนื่องยาวนานเกือบ12 ปีแห่งการครองตนทั้งในฐานะอาจารย์และนักวิจัย นับเป็นผลงานที่โดดเด่นควรคู่แก่การยกย่อง เพื่อเป็นแบบอย่างในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยสืบต่อไปในอนาคต สมควรได้รับการยกย่องเป็น อาจารย์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2563 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม

อาจารย์ดีเด่นด้านบริการวิชาการ ได้แก่ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ สังกัดคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร อาจารย์ผู้สร้างสรรค์ผลงานบริการวิชาการสู่สังคม ด้วยผลงานที่เกิดจากการบูรณาการด้านวิศวกรรมและระบบเกษตร ที่สร้างประโยชน์แก่เกษตรกรในหลากหลายภาคส่วน ถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านโครงการด้านบริการวิชาการเกินกว่า 50 โครงการ ทั้งในบทบาทของการเป็นวิทยากรและหัวหน้าโครงการที่ขับเคลื่อนจนมีผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถต่อยอดผลงานเพื่อแก้ไขปัญหาแก่เกษตรกรในพื้นที่ต่างๆได้จริง โดดเด่นด้านระบบสมาร์ทฟาร์ม เกษตรอัจฉริยะและการใช้โดรนเพื่อการเกษตร มุ่งเน้นให้เกิดผลผลิตที่มากขึ้นอันเป็นประโยชน์ที่สำคัญยิ่งที่ส่งผลต่อความอยู่รอดของเกษตรกรในสังคมไทย จนได้รับรางวัลหนี่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน มูลนิธิเพื่อสังคมไทย บุคคลตัวอย่างแห่งปี ในสาขาบริการวิชาการแก่สังคม ด้วยการอุทิศตนแก่สังคม ด้วยความมุ่งมั่นเพื่อสร้างให้เกษตรกรไทยมีวิถีแห่งชีวิตที่ดีขึ้น คุณงามและความดีด้วยประการทั้งปวงควรอย่างยิ่งแก่การยกย่องและส่งเสริมไว้สืบไป สมควรได้รับการยกย่องเป็น อาจารย์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2563 ด้านบริการวิชาการ

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่น ด้านบริการดีเด่น ได้แก่ นางสาวพิชณิชา นิปุณะ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรในการสร้างสรรค์ผลงานการอบรมการจัดทำโครงการต่างๆได้อย่างดีเยี่ยม ด้วยคุณลักษณะของผู้ที่เปี่ยมไปด้วยจิตบริการ การทำงานที่อุทิศตนทั้งในและนอกเวลาราชการอย่างเต็มที่ สร้างองค์ความรู้และแนวปฏิบัติ ด้านการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และนวัตกรรมเพื่อชุมชนสู่การพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งนับเป็นผลงานที่โดดเด่นในการเป็นแรงผลักดันหนึ่งให้เกิดความสำเร็จในการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมองค์กร อีกทั้งการมีกิริยาที่อ่อนน้อมมีรอยยิ้มในทุกครั้งของการทำงานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งนับเป็นการประพฤติตนที่ควรค่าแก่การยกย่องชื่นชมเพื่อสร้างให้เกิดกำลังใจในการปฏิบัติงานสืบต่อไป สมควรได้รับการยกย่องเป็น บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2563 ด้านบริการดีเด่น

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่น ด้านบริหารดีเด่น ได้แก่ นางบุษบา กาหล สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานคณะที่ได้รับการยกย่องด้านการบริหารอย่างมืออาชีพ บริหารการสนับสนุนการเรียนการสอนให้เกิดความสมบูรณ์แบบ บริหารการสนับสนุนด้านการวิจัยและบริการวิชาการให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง บริหารการอยู่ร่วมกันของบุคลากรในองค์กรขนาดใหญ่ให้สามารถขับเคลื่อนองค์กรไปได้อย่างพร้อมเพรียงกัน เคียงข้างผู้บริหารในทุกยุคทุกสมัยของคณะส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานอย่างเต็มกำลัง เป็นต้นแบบของผู้บริหารกำลังพลสายสนับสนุนวิชาการที่ดีเยี่ยม เป็นแบบอย่างของการก้าวเดินอย่างงดงามและทรงเกียรติในเส้นทางของนักบริหารรุ่นต่อไป สมควรรได้รับการยกย่องเป็น บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2563 ด้านบริหารดีเด่น

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่น ด้านวิชาชีพดีเด่น ได้แก่ นายเทพพิทักษ์ บุญทา สังกัด คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาชีพดีเด่น ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่เต็มเปี่ยม สร้างสรรค์ผลงานสนับสนุนวิชาการ ด้านการเรียนการสอนการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จนเป็นที่ยอมรับ มีการพัฒนาตนเองอยู่อย่างสม่ำเสมอ สร้างสรรค์นำแนวความคิดใหม่ๆมาปรับปรุงในการปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดให้กับคณะและมหาวิทยาลัย โดยมีผลงานเป็นที่ยอมรับ ทั้งทางด้านการเกษตร การประมง และการเรียนการสอน การถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมถึงการพัฒนางานในอาชีพอยู่ตลอดเวลา ก่อให้เกิดความสำเร็จในวิชาชีพแห่งตนและการทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ควรค่าแก่การได้รับการยกย่องเชิดชูเพื่อคงไว้เป็นแบบอย่างที่ดีและเกียรติแห่งตนในการทำหน้าที่ สมควรได้รับการยกย่องเป็น บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ด้านวิชาชีพดีเด่น
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่น ด้านนวัตกรรมดีเด่น ได้แก่ นางสาวสุธีรา หมื่นแสน สังกัด คณะบริหารธุรกิจ เป็นแบบอย่างของคนรุ่นใหม่ผู้มีความสามารถทางด้านนวัตกรรมดีเด่น ด้วยบทบาทความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานที่โดดเด่นด้านการพัฒนาปรับปรุงระบบฐานข้อมูลด้านบริหารงานบุคคลของส่วนงาน ที่มีข้อมูลปริมาณมาก ยากต่อการสืบค้น นำมาจัดเก็บในรูปแบบสารสนเทศ แทนการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบเอกสาร ก่อให้เกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ต่อยอดสู่การพัฒนาระบบฐานข้อมูลร่วมมหาวิทยาลัย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้จนสามารถ สร้างประโยชน์แก่การทำงานสำคัญในหลายภาคส่วน การพัฒนานวัตกรรมด้วยบทบาทของสายสนับสนุนวิชาการในรูปแบบของนวัตกรจะเป็นแบบอย่างของคนทำงานรุ่นใหม่ ในยุคที่โลกและเทคโนโลยีกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดได้อย่างดีเยี่ยม สมควรได้รับการยกย่องเป็น บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2563 ด้านนวัตกรรมดีเด่นบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่น ด้านพนักงานราชการดีเด่น ได้แก่ นายจเร ตุ่นคำ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้ช่วยปฏิบัติการเรียนการสอนที่มีทั้งความพากเพียร วิริยะอุสาหะ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพมาโดยตลอด จนเป็นที่ยอมรับของผู้ร่วมงานทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการในส่วนงานคณะกับบทบาทที่ต้อง จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ ไว้ใช้สำหรับการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการทั้งในรายวิชาพื้นฐานแก่นักศึกษาคณะต่างๆที่มีจำนวนมาก รวมถึงนักศึกษาในสาขาวิชา ให้มีความพร้อมใช้งานตลอดเวลา สร้างแนวทางการดูแล เก็บรักษา ซ่อมบำรุงแก้ไข เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายให้แก่หน่วยงาน การปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงานในหน้าที่แห่งตนอย่างเต็มกำลังและคำนึงถึงผลประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก นับเป็นคุณค่าของการปฏิบัติงานที่พึงรักษาไว้เป็นแบบอย่างสืบไป สมควรได้รับการยกย่องเป็น บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2563 ด้านพนักงานราชการดีเด่น

ขวัญกำลังใจ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้บุคลกรทุกคน สามารถปฏิบัติหน้าที่ในทุกๆด้าน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยแม่โจ้จึงไม่เคยละเลยในการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่คณาจารย์และบุคลากรทุกแขนง เพราะทุกคนคือฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มุ่งสู่เป้าหมายที่วางไว้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น