ม.แม่โจ้วางศิลาฤกษ์ศูนย์ทดสอบวิจัยและพัฒนากัญชงอุตสาหกรรมเสริมความเข้มแข็งแผนพัฒนายุทธศาสตร์แม่โจ้100 ปี

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.09 น.  รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์ทดสอบ วิจัย และพัฒนากัญชงอุตสาหกรรม ของมหาวิทยาลัย  โดยมีอาจารย์ มุณีพราหมณ์ สุพจน์ ฤทธิ์ทา เป็นเจ้าพิธี  ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พล.ต.ต.ภาณุเดช  บุญเรือง ที่ปรึกษาสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ พร้อมด้วย ผู้แทนบริษัทที่ให้การสนับสนุน และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมเป็นเกียรติในพิธี   ณ  พื้นที่โครงการศูนย์ทดสอบ วิจัย และพัฒนากัญชงอุตสาหกรรม  บริเวณฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้

สำหรับศูนย์ทดสอบ วิจัยและพัฒนา กัญชงอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีเป้าหมายที่จะเป็นระบบนิเวศ (Ecosystem) เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมกัญชงของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบสภาวะแวดล้อม และปัจจัยการผลิตที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของกัญชงสายพันธุ์ต่างประเทศ ตาม SOP แต่ละสายพันธุ์  พัฒนาต้นแบบการผลิตกัญชาอุตสาหกรรมที่ทำการผลิตในโรงเรือน (green house) โรงเรือนปรับอากาศ (evaporation green house) และผลิตกลางแจ้ง (open field)  พัฒนาชุดองค์ความรู้ในด้าน การปลูก การดูแล ปัจจัยการผลิต การเก็บเกี่ยว และความคุ้มค่า ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ และปรับปรุงสายพันธุ์กัญชง ที่เหมาะสมกับการประโยชน์ระดับอุตสาหกรรม สามารถนำไปขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช  และเพื่อเป็นแหล่งสร้างรายได้ของมหาวิทยาลัยจากการรับทดสอบสายพันธุ์กัญจร การวิเคราะห์ สารสำคัญ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน การจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากการทดสอบ วิจัยและพัฒนา ของศูนย์ฯ  รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการทำงานด้านกัญชงอุตสาหกรรมครบวงจรระหว่างทั้งภาครัฐ  เอกชนและต่างประเทศ ที่ให้การสนับสนุนในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นหนึ่งในโครงการเรือธง (Flagship Projects)  ที่สำคัญ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ปีที่ 100

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น