มหาวิทยาลัยแม่โจ้พร้อมขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อท้องถิ่นร่วมกับเครือข่ายการศึกษาในเทศบาลเมืองแม่โจ้

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองแม่โจ้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำทีมผู้บริหาร รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมหน่วยงานด้านการศึกษาในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ ตามนโยบายของนายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ และทีมงาน ที่มุ่งหวังให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นพี่เลี้ยงด้านการพัฒนาพื้นที่และการศึกษาสำหรับคนทุกวัย เพื่อตอบโจทย์การศึกษาเชิงพื้นที่ โดยดึงศักยภาพของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงอยู่แล้ว เชื่อมโยงกับเครือข่ายการจัดการศึกษาในทุกประเภททุกระดับ ทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบ ตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวะศึกษา การศึกษาพิเศษ การศึกษานอกโรงเรียน จนถึงมหาวิทยาลัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี กล่าวเพิ่มเติมว่า “การศึกษาเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาทุกด้าน มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีความพร้อมในการพัฒนาเยาวชนทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีวิต ด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ บูรณาการวิชาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและการวิจัย การบริการวิชาการ ศูนย์เรียนรู้ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อผลิตบัณฑิตและยกระดับการศึกษา โดยเฉพาะการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นแบบครบวงจร พร้อมทำความร่วมมือกับเครือข่าย และดำเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดสรรโควต้า “บัณฑิตแม่โจ้เพื่อท้องถิ่น” การพัฒนาเมืองนวัตกรรมเกษตรและอาหาร การพัฒนา 1 ชุมชน 1 ผลิตภัณฑ์ เป็นต้น นับเป็นการต่อยอดความร่วมมือด้านการพัฒนาชุมชนตามนโยบายของมหาวิทยาลัยต่อไป”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น