SUN ก้าวอีกขั้น ลุย MOU วิสาหกิจชุมชน หนุนรายได้โตต่อเนื่อง

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตลำไยแพะประทาน โดยมุ่งพัฒนาการทำการเกษตรสมัยใหม่ เพื่อการปลูกพืชมูลค่าสูง อาทิ สมุนไพร กัญชง กัญชา เป็นต้น สร้างจุดแข็งและสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขันทางธุรกิจให้บริษัทในอนาคต

นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาการเกษตรโดยให้ความสำคัญในการร่วมมือกับชุมชน เพื่อยกระดับภาคการเกษตร แบบเดิมที่เกษตรกรต้องแบกรับภาระความไม่แน่นอนในการปลูก จากความเสี่ยงสภาวะแวดล้อมของธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลง และราคารับซื้อผลผลิตไม่คงที่ ซึ่งบริษัทได้พยายามปรับโครงสร้างพื้นฐานในการทำเกษตรโดยทำโครงการ Smart Farming มากว่า 9 ปี ซึ่งได้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยในการพัฒนาบริหารจัดการเกษตร เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีปริมาณและคุณภาพดี ทั้งนี้บริษัทได้มีการลงทุนโครงการขยายพื้นที่เพาะปลูกเพื่อสร้างความมั่นคงด้านวัตถุดิบ โดยซื้อที่ดิน 1,007 ไร่ บนพื้นที่ตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ บริษัทฯจึงได้มีโครงการนำร่องกับวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ เพื่อศึกษาและวิจัยพัฒนาระบบทำการเกษตรสมัยใหม่ สำหรับการปลูกพืชมูลค่าสูงให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชนให้ดีขึ้น

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2564 บริษัทได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตลำไยแพะประทาน โดยมี นายอุ่นเรือน คำภิโล ประธานวิสาหกิจ เป็นผู้แทนกลุ่ม การลงนามครั้งนี้ กลุ่มวิสาหกิจจะให้ความร่วมมือในการปลูกพืชมูลค่าสูง อาทิ สมุนไพร กัญชง และกัญชา เป็นต้น และบริษัทจะสนับสนุนพื้นที่ปลูก ในพื้นที่ไร่ตะวันหวาน บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) และการอบรมให้ความรู้ ซึ่งได้ทาบทาม นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ มาถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการด้านการเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร ให้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อยกระดับสู่การเป็นต้นแบบให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอื่น ๆ ซึ่งจะสามารถช่วยต่อยอดธุรกิจ และเพิ่มศักยภาพความแข็งแกร่ง ในการเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมการเกษตรที่ครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ จนถึงปลายน้ำ

นายชุมพล อิ่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ กล่าวว่า ปัจจุบันเกษตรกรในพื้นที่ประสบปัญหาในการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ที่มีความเสี่ยงสูงและผลตอบแทนต่ำ เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพและให้เกษตรกรมีทางเลือกในการสร้างงานเพิ่มรายได้ให้มีความมั่นคง จึงถือเป็นโอกาสดีที่วิสาหกิจชุมชน จะได้ร่วมโครงการนำร่องเพื่อส่งเสริมการเกษตรของ บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) โดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนทุ่งปี๊ได้ร่วมมือในการปลูกพืชมูลค่าสูง อาทิ ข้าวโพดหวาน ถั่วลายเสือ พืชสมุนไพร กัญชง และกัญชา เป็นต้น เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกและมีตลาดรับซื้อ มีรายได้ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น

ด้าน นายอุ่นเรือน คำภิโล ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ กล่าวว่า ในนามของประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ รู้สึกยินดีที่ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) และมีความมั่นใจ ในประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของบริษัท และทีมนักวิชาการที่จะให้คำแนะนำการปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว ซึ่งจะสามารถช่วยเพิ่มศักยภาพวิสาหกิจชุมชนให้สามารถเติบโตอย่างเข้มแข็ง เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น