ม.แม่โจ้ ร่วมกับ ม.แม่ฟ้าหลวง เสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ ผลิตบัณฑิตพยาบาลศาสตรบัณฑิต “นางฟ้าแม่โจ้”

เมื่อวันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นผู้แทนลงนาม ความร่วมมือทางวิชาการ ในการผลิตบัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้งนี้ มีคณะผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องดอยตุง อาคารวันชัย ศิริชนะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีขึ้นเพื่อเสริมสร้างคุณภาพและความเข้มแข็งทางวิชาการในการผลิตบัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะเป็นสถาบันการศึกษาพี่เลี้ยงให้แก่คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และจะมีการแต่งตั้งกรรมการร่วมในการพัฒนา กำกับ ติดตามการดำเนินงานหลักสูตร กำหนดแผนดำเนินงาน รายละเอียดกิจกรรม รวมถึงการประเมินผลความร่วมมือระหว่างสถาบันอย่างเป็นระบบ

สำหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คาดว่าจะเปิดรับนักศึกษา รุ่นแรก ในปีการศึกษา 2565 จำนวน 40 คน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาหลักสูตร วิพากษ์หลักสูตร และกลั่นกรองหลักสูตร เพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสภาการพยาบาลต่อไป และด้วยความพร้อมของคณะต่างๆที่มีอยู่แล้ว จึงสามารถนำวิชาการและองค์ความรู้มาหลอมรวมและสร้างเป็นหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ได้อย่างเข้มแข็ง ได้มาตรฐานของสภาการพยาบาล ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตพยาบาล “นางฟ้าแม่โจ้” ให้เป็นพยาบาลที่สวยสง่า มีความรู้ มีจิตอาสา อุทิศตนเพื่อชุมชนและสังคม
ส่วนความพร้อมทางด้านกายภาพ อยู่ระหว่างการปรับปรุงห้องเรียน ชั้น 6 อาคารพนม สมิตตานนท์ และอาคารธรรมศักดิ์มนตรีทั้งหมด รวมทั้งอยู่ระหว่างการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ให้ทันการเปิดรับรุ่นที่ 1 อย่างแน่นอน

ฝ่ายสื่อสารองค์กร ม.แม่โจ้ // รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น