นศ.บริหารธุรกิจแม่โจ้ คว้า 6 รางวัลใหญ่ การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส่งทีมนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 และ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต เอกวิชาการเงินและนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9 (The 9th Asia Undergraduate Conference on Computing : AUC2) พร้อมคว้า 6 รางวัลใหญ่ จากการประชุมวิชาการในครั้งนี้

การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9(The 9th Asia Undergraduate Conference on Computing : AUC2)จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นหนึ่งในงานวิชาการที่โดดเด่นในด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย มุ่งเน้นกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรีในประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ ในเอเชีย ได้แสดงผลงานวิจัยและแนวคิดใหม่ ๆ ตลอดจนพัฒนาทักษะในการนำเสนอผลงาน ได้เพิ่มการยอมรับและความรู้ด้านวิทยากรคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีสถานบันการศึกษาต่างๆ ส่งผลงานเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ดังนี้

* รางวัลการนำเสนอบทความวิจัย จากบทความทั้งหมด 340 ผลงาน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับรางวัลจำนวน 2 ผลงาน ได้แก่

1. รางวัลระดับดีมาก (Very Good Paper Awards) ผลงานเรื่อง “การพัฒนาระบบจัดการเต็นท์รถมือสอง ร้านน้าหมึกออโต้” โดย นางสาวภานุมาศ จันทรังษี, นายศุภณัฐ พัฒนพงษ์ และ นายเอกลักษณ์ คำแดง มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตร ชูชื่น และ อาจารย์ ดร.วินัย บังคมเนตร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

2. รางวัลระดับดี (Good Paper Awards) ผลงานเรื่อง “การวิเคราะห์และพัฒนาระบบจัดการร้านบอร์ดเกม Gemoi” โดย นายพศิน นิลารัตน์, นายเกียร์ติศักดิ์ แก้วคำฟู และนายเทวะทิณณ์ กระจ่าง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตร ชูชื่น และ อาจารย์ ดร.วินัย บังคมเนตร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

* รางวัลประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จากนวัตกรรมทั้งหมด 29 ผลงาน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับรางวัลจำนวน 4 ผลงาน ได้แก่

1. รางวัล เหรียญเงิน (Silver Awards) ผลงานเรื่อง “การพัฒนาเว็บไซต์และการแสดงผลด้วยระบบธุรกิจอัจฉริยะกรณีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้” โดย นายอดิศักดิ์ เวียงเดช, นางสาวกฤติยา นราภัย, นายสรพจน์ อุ่นบุญธรรม มี อาจารย์ณัฐดนัย เขียววาท และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตร ชูชื่น เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

2. รางวัล เหรียญเงิน (Silver Awards) ผลงานเรื่อง “ระบบจัดการคลังสินค้าเกษตรวันต่อวันสำหรับการขายออนไลน์ในนามร้านกาดสดเดลิเวอรี่” โดย นางสาวกนิษฐา เนียมปิ่น, นางสาวเยาวรัตน์ รุ่งทวีนันทพงษ์, นางสาวแคทลียา วงค์ฟั่น มี อาจารย์นนท์ ปิ่นเงิน และ อาจารย์ ดร.อุกฤษณ์ มารังค์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

3. รางวัล เหรียญทองแดง (Bronze Awards) ผลงานเรื่อง “การพัฒนาต้นแบบแอพลิเคชั่นการวางแผนการออมเงินเพื่อการซื้อที่อยู่อาศัยและรถยนต์” โดย นางสาวสายสัมพันธ์ จันทวลี, นางสาวอารียา นันตา, นางสาวอทิตยา ชัยชนะโรจน์, นางสาวชุติมณฑน์ แสนต๊ะ, นางสาวอุทัยทิพย์ กันเงิน, มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริกุล ตุลาสมบัติ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตร ชูชื่น เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

4. รางวัล เหรียญทองแดง (Bronze Awards) ผลงานเรื่อง “การออกแบบต้นแบบแอพลิเคชั่นการวางแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณ” โดย นางสาวณัฐริดา ผาแดง, นางสาวอรณิชา จุลคำ, นางสาวกนกพร สุธิพันธ์, นางสาวกัลยรัตน์ ติ๊บน้อย, นางสาวณิชานาฎ นาคราช มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริกุล ตุลาสมบัติ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตร ชูชื่น เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร. จำเนียร บุญมาก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวว่า “ ขอแสดงความชื่นชมยินดี กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลทุกคน และขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่านที่ชี้แนะในการสร้างสรรค์ผลงานให้กับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางคณะบริหารธุรกิจเองก็มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันเวทีวิชาการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการต่อยอดความรู้ และสร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่าให้แก่นักศึกษา และที่สำคัญคณะบริหารธุรกิจยังมุ่งเน้นทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตและสร้างความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการให้แก่นักศึกษาในทุกชั้นปี เพื่อให้สามารถออกไปดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและเศรษฐกิจยุค New normal”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น