ม.แม่โจ้ จัดกิจกรรม MJU: Green Heart & Smart University จิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยและชุมชน เสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมแม่โจ้จิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยและชุมชน MJU: Green Heart & Smart University ภายใต้โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2563 “รากแก้วแม่โจ้” ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมขึ้นพร้อมกันทั้ง 3 พื้นที่การเรียนการสอน ได้แก่ ม.แม่โจ้ จ.เชียงใหม่ แม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ และ ม.แม่โจ้- ชุมพร

สำหรับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สนามกีฬาอินทนิล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ โดยได้แบ่งจุดพัฒนาออกเป็น 30 จุด ๆ ละไม่เกิน 100 คน กระจายไปตามพื้นที่ของคณะ วิทยาลัย พื้นที่ของสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ รวมถึงบริเวณเทศบาลเมืองแม่โจ้ โดยได้รับการร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกคณะ ทุกวิทยาลัย และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งนำนักศึกษา ทัศนศึกษาภายในถ้ำผานางคอย เพื่อชมความงดงามทางธรรมชาติซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอร้องกวาง จ.แพร่
และในส่วนของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดี เป็นประธานในพิธี มีการจัดกิจกรรม การเดินวิ่ง เพื่อสุขภาพ น้องพี่แม่โจ้ – ชุมพร การเรียนรู้ฐานการเรียนรู้ต่างๆ และการพัฒนา ซึ่งทุกกิจกรรมเป็นการบูรณาการร่วมกัน เพื่อให้นักศึกษาทุกชั้นปีได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม

กิจกรรมแม่โจ้จิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยและชุมชน MJU: Green Heart & Smart University เป็นหนึ่งในกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปี การศึกษา 2563 เพื่อเป็นการหล่อหลอมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้ให้กับนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 85 ให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมพัฒนาพื้นที่ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย และชุมชนโดยรอบ ร่วมกับรุ่นพี่และบุคลากรทุกส่วนงาน เป็นการฝึกการทำงานเป็นทีม และสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ ได้พัฒนาทักษะคิดให้เป็นระบบ การแสดงทักษะการแสดงออกในทางปฏิบัติและทักษะการเป็นผู้นำ ปรับทัศนคติในเรื่องการทำงานและสร้างจิตสาธารณะในตนเอง ทำให้นักศึกษาสามารถนำทักษะต่างๆ พร้อมเทคนิคไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้รากแก้วแม่โจ้ ได้เติบโตอย่างมีคุณภาพ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น