เปิดแล้ว…Maejo Open Farm 2021 : Online เที่ยวปลอดภัยแบบ New Normal

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Maejo Open Farm 2021 : Online  ซึ่งเป็นการเปิดฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศ Online ท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal พักผ่อนหย่อนใจ ได้ความรู้ ในบรรยากาศสไตล์ฟาร์ม พบกับ 8 ฐานเรียนรู้ไฮไลท์ ในระหว่างวันที่ 14-17 มกราคม 2564 ณ  ฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้  จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งงานนี้ได้มีการถ่ายทอดสด ผ่านเฟสบุ๊คแฟนเพจ Maejo University  พร้อมทั้งให้สิทธิ์รับโควต้าพิเศษสำหรับนักเรียนที่สมัครผ่านการลงทะเบียนเที่ยวชมงานออนไลน์ทาง www.openfarm.mju.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้  กล่าวว่า  “มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นสถาบันการศึกษาที่มีรากฐานทางการเกษตรเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของไทย มีอายุมากว่า 85 ปี ได้สะสมองค์ความรู้มากมายที่พร้อมจะถ่ายทอดสู่สังคมในรูปแบบต่างๆ  ซึ่งการเปิดฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ หรือ Maejo Open Farm 2021: Online ในวันนี้ จึงเป็นมิติใหม่ที่มหาวิทยาลัยจะได้เผยแพร่กิจกรรมเด่นในรูปแบบออนไลน์ เน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้นักเรียนและสถานศึกษาได้รู้จัก มีความเข้าใจอันดีต่อมหาวิทยาลัย และยังเป็นผลดีต่อการพิจารณาตัดสินใจเลือกเรียนมหาวิทยาลัยแม่โจ้เพิ่มขึ้นอีกด้วย อีกทั้งยังได้พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็น Land Mark ใหม่ของเชียงใหม่ เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีสู่สาธารณชนในด้านการผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม”

รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า “โครงการนี้ฯ จัดขึ้นเพื่อนำเสนอกิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย ให้น่าสนใจ สวยงาม ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศ รองรับนักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป ได้เข้ามาเยี่ยมชม พักผ่อนหย่อนใจ จัดเป็น Land Mark และจุด Check In แห่งใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย โดยได้แบ่งพื้นที่การจัดงานเป็น 2 โซน คือ โซนภายในมหาวิทยาลัย และโซนฟาร์มมหาวิทยาลัยบนเนื้อที่กว่าพันไร่  ซึ่งทางคณะกรรมการจัดงานได้รับความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัย รวมถึงหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องในการจัดงานในครั้งนี้  ทั้งนี้ทางคณะกรรมการจัดงานฯได้ปรับให้เป็นการท่องเที่ยววิถีใหม่  New Normal เข้ามาท่องเที่ยวแบบ Online  มี 8 ฐานเรียนรู้ไฮไลท์ที่ต้องชม  รวมถึงแปลงปลูกผักแลกค่าเทอมของนักศึกษา ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้สู่การลงมือปฏิบัติจริงของนักศึกษาที่สนใจในการทำการเกษตร และหารายได้ระหว่างเรียน ทั้งนี้ยังได้ให้สิทธิ์โควต้าเข้าศึกษาต่อแก่นักเรียนที่สมัครผ่านหน้าเว็บไซต์ของงานอีกด้วย”

สำหรับ 8 ฐานเรียนรู้ไฮไลท์ที่ต้องชม ได้แก่ ฐานเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัย 3 ฐาน  ได้แก่ ฐานเกษตรทฤษฎีใหม่ หัวใจคนก้าวหน้า , ฐานเกษตรล้านนา วิถีแห่งธรรม และฐานนวัตกรรมแห่งการพัฒนาพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ  ฐานเรียนรู้บนพื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัย 5 ฐาน ได้แก่  ฐานมหัศจรรย์พันธุ์ไม้ฟอกอากาศ , ฐานพรรณไม้หลากสีสัน แห่งทุ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ , ฐาน Amazing  2 ชีวภัณฑ์ระดับโลก , ฐานแปลงกัญชาเพื่อรักษาโรค ใหญ่ที่สุดในอาเซียน และฐานความงดงามแห่งพืชผัก

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น