CSE ผนึกผู้นำชุมชน Kick Off โครงการหมู่บ้านปลอดการเผา ลดฝุ่นควัน PM 2.5

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2564 จ.เชียงใหม่, บริษัท เชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด หรือ CSE จัดงานอีเว้นท์ออนไลน์ร่วมกับ ภาคเอกชน และชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ ในโครงการสนับสนุนหมู่บ้านปลอดการเผา ซึ่งมีแนวคิดพื้นฐานคือ การให้รางวัลกับคนที่ทำดี (Reward based) ขึ้น เป็นโครงการแบบบูรณาการเพื่อลดปัญหาฝุ่นควัน พัฒนากลไกการมีส่วนร่วมในการจัดการชุมชนป้องกันปัญหาฝุ่นควันจากการเผาอย่างยั่งยืน โดยมีผู้นำชุมชุนพื้นที่นำร่อง 3 หมู่บ้าน เข้าร่วม Kick Off โครงการอย่างเป็นทางการ ได้แก่ บ้านวิเวก ต.หนองหาร อ.สันทราย บ้านนาฮ่องใต้ และบ้านแม่ราจี ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

โครงการสนับสนุนหมู่บ้านปลอดการเผา เปิดโอกาสให้หมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่สนใจสมัครเข้าร่วม ทั้งนี้มีหมู่บ้านสมัครเข้าร่วมโครงการอย่างคึกคัก รวม 14 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านนาฮ่องใต้ ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม, บ้านห้วยตอง ต.แม่วิน อ.แม่วาง, หย่อมบ้านแม่ราจี ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม, หมู่บ้านวิเวก ต.หนองหาร อ.สันทราย, หมู่บ้านปางมะกล้วย ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง, หมู่บ้านห้วยเป้า ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว, หย่อมบ้านปางแดงใน ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว, หมู่บ้านแม่ซ้าย ต.แม่นะ อ.เชียงดาว, บ้านแม่สายนาเลา ต.โหล่งขอด อ.พร้าว, บ้านแม่วาก ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม, บ้านปางหินฝน ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม, หย่อมบ้านแม่สายป่าเมี่ยง ต.โหล่งขอด อ.พร้าว, หย่อมบ้านบูแมะ ต.สบโขง อ.อมก๋อย และ หย่อมบ้านห้วยปูหลวง ต.บางเปียง อ.อมก๋อย โดยหมู่บ้านที่สมัครเข้าร่วมโครงการและไม่มีจุดความร้อนตั้งแต่ระยะเวลา 15 มกราคม – 30 มิถุนายน 2564 จากข้อมูลดาวเทียม VIIRS จะได้รับรางวัล โดยเป็นของรางวัลเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนอาชีพ อาทิ ธนาคารน้ำสำหรับการเกษตร การทำปุ๋ยอินทรีย์ เชื้อเพาะเห็ด ระบบจัดการขยะในชุมชน เป็นต้น ถือเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพในชุมชน ต่อยอดสู่การเป็นหมู่บ้านต้นแบบต่อไป

ด้านคณะกรรมการตัดสินรางวัล มาจากผู้แทน 5 องค์กร ได้แก่ 1) ผู้แทนจากโครงการวิจัยโครงการการพัฒนาระบบบริหารจัดการและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันใน 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ภายใต้โครงการประเทศไทยไร้หมอกควันระยะที่ 3 (วช.) 2) ผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) GISTDA 3) ผู้แทนจากคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) จังหวัดเชียงใหม่ 4) ผู้แทนจาก บริษัท เชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด (CSE) 5) ผู้แทนจากมหาวิทยาลัย โดยจะพิจารณาการให้รางวัลจากการประเมินพื้นที่ ลำดับการให้รางวัลจะพิจารณาจากการลงทะเบียนในระบบและผลการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการโครงการถือเป็นสิ้นสุด

โครงการฯ นี้เป็นการส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายหมู่บ้านและชุมชนที่มีความเข้มแข็ง มุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน โดยระบบการดูแลตนเองและช่วยเหลือกัน และให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของตนเองอย่างยั่งยืน ซึ่งมีผู้สนับสนุนหลักจากหน่วยงานเอกชนและสมาคม ได้แก่ บริษัท ชอยส์ มินิสโตร์ จำกัด บริษัท เชียงใหม่วนัสนันท์ จำกัด บริษัท เคนเบอร์ จีโอเทคนิค (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็กซา ซีแลม จํากัด บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด ชมรมธนาคารจังหวัดเชียงใหม่ บริษัท เชียงใหม่สุขสวัสดิ์ จำกัด หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ บริษัท เชียงใหม่ทูลส์ จำกัด สมาคมนักธุรกิจไทยจีน จังหวัดเชียงใหม่ สภาอุตสาหกรรม จังหวัดเชียงใหม่ บริษัท ลานนาคอม จำกัดและบริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด สามารถติดตามประกาศผลรางวัลได้ ทาง https://hazefreereward.com/

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น