คปภ. ภาค 1 (เชียงใหม่) เปิดสำนักงานใหม่ นำเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการบริการอย่างเต็มรูปแบบ

 

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน เปิดสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ภาค 1 (เชียงใหม่) โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวต้อนรับ และดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. กล่าวรายงาน ซึ่งสำนักงาน คปภ. ภาค 1 (เชียงใหม่) แห่งใหม่นี้ตั้งอยู่ เลขที่ 499/1 หมู่ 6 ถนนสมโภช 700 ปี ตำบลสัมผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ สำนักงาน คปภ. เป็นหน่วยงานของรัฐ ทำหน้าที่กำกับดูแล ส่งเสริมการประกันภัย และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ประชาชนด้านการประกันภัย มีหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งในส่วนภูมิภาคแบ่งออกเป็นสำนักงาน คปภ. ภาค 9 ภาค สำนักงาน คปภ. จังหวัด 69 จังหวัด สำหรับสำนักงาน คปภ. ภาค 1 (เชียงใหม่) ทำหน้าที่กำกับดูแลและบริหารจัดการจังหวัดภายใต้ภาค จำนวน 10 สำนักงาน 11 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดเซียงใหม่ เชียงราย พะเยา ลำปาง แม่ฮ่องสอน แพร่ น่าน สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก และจังหวัดลำพูน ซึ่งกำกับดูแลโดยจังหวัดเชียงใหม่

ด้วยภารกิจของสำนักงาน คปภ. ภาค และสำนักงาน คปภ.จังหวัดเซียงใหม่ที่เพิ่มมากขึ้น เช่น การพิจารณาข้อพิพาทเรื่องร้องเรียน การจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น การจัดสอบและจัดอบรมหลักสูตรเพื่อต่ออายุใบอนุญาตคนกลางประกันภัย การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดอุบัติภัยรายใหญ่ อย่างเช่นล่าสุด เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายนที่ผ่านมา เกิดอุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่ำที่ดอยอินทนนท์ ทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 5 ราย สำนักงาน คปภ. ภาค 1 (เซียงใหม่) ได้เร่งตรวจสอบและประสานบริษัทประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทายาทผู้ประสบภัย ให้สามารถชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ภายหลังเกิดเหตุเพียง 3 วัน

นอกจากนี้ สำนักงาน คปภ. ยังส่งเสริมความความเข้าใจด้านการประกันภัยให้แก่ประชาชน เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนทุกระดับและกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ความข้าใจ ตระหนัก และเห็นความสำคัญของการทำประกันภัย สามารถใช้ประโยชน์จากการประกันภัยเป็นครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างเหมาะสม

สำหรับข้อมูลภาคธุรกิประกันภัยที่สำคัญภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน คปภ. ภาค 1 (เซียงใหม่) พบว่าในปี พ.ศ. 2562 มีเบี้ยประกันภัยรับรวมมากกว่า 45,800 ล้านบาท แยกเป็นเบี้ยประกันชีวิต 33,500 ล้านบาท เบี้ยประกันวินาศภัย 12,300 ล้านบาท จังหวัดเชียงใหม่มีจำนวนกรมธรรม์เบี้ยประกันภัยรับ ตัวแทน – นายหน้าประกันภัย เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน อีกทั้งอัตราถือครองกรมธรรม์ทั้งการประกันชีวิตและการประกันวินาศภัยสูงที่สุดภายในภาค จะเห็นว่าธุรกิจประกันภัยในจังหวัดเซียงใหม่มีอัตราการเจริญเติบโตที่มีศักยภาพมาก จากเป้าหมายในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็น “นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง” ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาประกันภัยฉบับที่ 4 (พ.ศ.2564 – 2568) ที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมประกันภัยโดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ และส่งเสริมให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย ให้มีความหลากหลายและตรงกับความต้องการของประชาชนและเพื่อรองรับ Lifestyle ของประชาชนทุกช่วงวัยและอาชีพ เช่น การประกันภัยนักท่องเที่ยว การประกันภัยสุขภาพ การประกันภัยลำไย หรือผลิตภัณฑ์ประกันภัยอื่นๆ

นอกจากนี้ยังมีแผนการพัฒนากฎหมายและหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลบุคลากรประกันภัย พัฒนาระบบงาน ฐานข้อมูลและเทคโนโลยี เพื่อสู่การเป็น SMART OIC เชื่อว่าแผนพัฒนาประกันภัยฉบับที่ 4 และแผนพัฒนาจังหวัดเซียงใหม่จะมีส่วนในการสร้างความมั่นคง ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และรองรับความเติบโตอย่างยั่งยืนของภาคอุตสาหกรรมประกันภัยได้

สำนักงาน คปภ. ภาค 1 (เชียงใหม่) และสำนักงาน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่ เดิมได้รับความกรุณาจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้ใช้พื้นที่ทำการอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2 ที่ใช้สอย 250 ตารางเมตร แต่ด้วยภารกิจของสำนักงานที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้พื้นที่เดิมไม่สามารถรองรับภารกิจได้ สำนักงาน คปภ. จึงจำเป็นต้องจัดหาอาคารที่ทำการแห่งใหม่เป็นสถานที่แห่งนี้ ซึ่งเป็นอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น มีเนื้อที่ 88 ตารางวา พื้นที่ใช้สอย 360 ตารางมตร ซึ่งเพียงพอและเหมาะสมสำหรับการปฏิบัติงานที่เป็นสัดส่วน มีห้องไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ห้องพิจารณาข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ ห้องประชุมสำนักงานๆ และห้องสอบนายหน้าประกันภัย ทำให้สามารถรองรับภารกิจของสำนักงานและการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมประกันภัยดังกล่าวข้างต้น และเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยความสะดวกการให้บริการประชาชนผู้เอาประกันภัย และผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่มาติดต่อขอรับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานในการให้บริการมากยิ่งขึ้น

สำหรับในการปฏิบัติงานของสำนักงาน คปภ. ภาค 1 (เชียงใหม่) และสำนักงาน คปภ.จังหวัดเซียงใหม่แห่งใหม่นี้ จะนำระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ มีระบบฐานข้อมูลด้านการประกันภัย มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานเครือข่าย โดยสำนักงาน คปภ. ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เช่น กรมการขนส่งทางบก สถาบันนิติวิทยาศสตร์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ อันจะเป็นประโยชน์และให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายในการพิจรณาชดใช้ค่าสิไหมทดแทน เป็นการเพิ่มศักยภาพของพนักงาน ลดต้นทุน และลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจมากขึ้น อันจะสร้างความเชื่อมั่นในระบบประกันภัย และภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น