“กองทุนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์สังคม สัญจร 5 ภูมิภาค” “TMF” เปิดเวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

รศ.ดร.พนา ทองมีอาคม ประธานอนุกรรมการเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นประธานเปิดโครงการเปิดเวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 5 ภูมิภาค กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ณ ห้องประชุม โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ โดยมี ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวรายงาน

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (TMF) จัดเวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 5 ภูมิภาค เพื่อขยายเครือข่ายการทำงานด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และด้านการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศและดิจิทัล ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในเผยแพร่ความรู้และแนวคิดด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รวมถึงสร้างโอกาสในการทำงานสร้างสรรค์ร่วมกับกองทุนฯ โดยภาคแรกครั้งที่ 1 จัดขึ้น ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ เพื่อเผยแพร่ความรู้และแนวคิดด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และด้านการรู้เท่าทัน สื่อสารสนเทศและดิจิทัลไปยังภาคีเครือข่าย มี ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวแสดงวิสัยทัศน์ TMF Talk ในหัวข้อ “การบูรณาการแผนพัฒนาด้านการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 – 2565)

นอกจากนี้ยังมีเสาวนาวิชาการการสร้างสรรค์สื่ออย่างสร้างสรรค์ด้านพลังการมีส่วนรวมในหัวข้อ TMF Power Fusion กองทุนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์ส มีผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ ผู้แทนคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชน รศ.ดร. พนา ทองมีอาคม ประธานอนุกรรมการเกี่ยวกับการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน , ผู้แทนคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัย และไม่สร้างสรรค์ นางสาวลัดดา ตั้งสุภาชัย ประธานอนุกรรมการเกี่ยวกับการเฝ้า ระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์, ผู้แทนคณะอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ผศ.ดร. วรัชญ์ ครุจิต ประธานอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการ สร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค, นายธวัชชัย ไทยเขียว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเด็กและ เยาวชน โดยมี นางวรินรำไพ ปุณย์ธนารีย์ รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รับหน้าที่ดำเนินรายการ

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่าสังคมไทยกำลังเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงของสื่อ ที่เกิดจากการพัฒนาเทคโนโลยีทางการสื่อสาร ทำให้เกิดทั้งสิ่งที่เป็นประโยชน์เกิดความก้าวหน้าทั้งเศรษฐกิจและสังคม แต่ขณะเดียวกันเราก็กำลังเผชิญกับปัญหาในการใช้งานสื่อในมิติต่างๆ สังคมจึงจำเป็นต้องใช้องค์ความรู้และทักษะในการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัล จึงได้จัดเวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 5 ภูมิภาค เพื่อเผยแพร่ความรู้และแนวคิดด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และด้านการรู้เท่าทัน สื่อสารสนเทศและดิจิทัลไปยังภาคีเครือข่าย
อย่างไรก็ดี ดร.ธนกร ยังกล่าวอีกว่า นอกจากนั้นการจัดเวที TMF Power Fusion กองทุนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์สังคม จะทำให้ภาคีเครือข่ายได้เข้าใจถึงภารกิจของกองทุน อีกทั้งยังเป็นการขยายเครือข่ายการทำงานด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในระดับประเทศ

“ทั้งนี้เวทีฯได้กำหนดกรอบเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์เปิดพื้นที่สร้างการมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็น รวบรวมแนวคิดเพื่อกลั่นกรองเป็นข้อเสนอต่อคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนของประชาชน เพื่อสร้างกระบวนการทำงานและผลักดันให้เกิดการพัฒนานิเวศสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์”

อย่างไรก็ตามเวที TMF Power Fusion กองทุนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์สังคมจะสัญจรไปยัง 5 ภูมิภาคของประเทศ
ครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่
ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมเดอะทวิน โลตัส จ.นครศรีธรรมราช
ครั้งที่ 3 วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จ.อุบลราชธานี
ครั้งที่ 4 วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จ.ชลบุรี
ครั้งที่ 5 วันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น