สื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมเตรียมสร้างเครือข่ายสื่อเพื่อสุขภาวะ ทั้งในระดับชุมชนและจังหวัด

เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 63 ที่ ห้องประชุม ร้านฮาโกเนะ คาเฟ่ ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวสุรัตน์ ตรีมรรคา ประธานคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมจังหวัดเชียงใหม่ กองเลขานุการสมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเครือข่ายสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมสร้างเครือข่ายสื่อเพื่อสุขภาวะ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อสถานการณ์ปัญหาด้านสุขภาวะต่างๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมนำไปสู่การขับเคลื่อนในเชิงนโยบายสาธารณะก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริง

กองเลขานุการสมัชชาพลเมืองเชียงใหม่ได้จัดการประชุมครั้งนี้ขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่ให้สื่อมวลชน และหน่วยงานด้านสาธารณสุข แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สะท้อนมุมมอง ร่วมเสวนาประเด็นนโยบายสาธารณะระดับจังหวัดที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะได้รับรู้และนำไปสู่การขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริง โดยเฉพาะด้านสุขภาวะที่เชื่อมโยงกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และปัญหามลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ตลอดจนสถานการณ์อื่นที่ส่งผลต่อสุขภาวะ โดยเน้นการสื่อสารเชิงบวกสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักต่อสถานการณ์สุขภาวะของประชาชน รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องของภาครัฐที่สำคัญต่อการสร้างสุขภาวะ ผ่านเครือข่ายนักสื่อสารทั้งในระดับชุมชนและจังหวัด โดยอาศัยช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม และสามารถเข้าถึงประชาชนให้ได้มากที่สุด เพื่อให้พลเมืองเชียงใหม่มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และสร้างการรับรู้ที่ดี จนเกิดเป็นเชียงใหม่เมืองสุขภาพในอนาคต

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น