พาณิชย์ภาคเหนือ จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ พร้อมจัดจำหน่ายสินค้า GI

สำนักงานพาณิชย์ภาคเหนือ ได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมเจรจาธุรกิจการค้าผลผลิตการเกษตร ภายใต้โครงการยกระดับสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ผลไม้และผลิตผลการเกษตรภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขึ้น ณ โรงแรมไอบีสสไตล์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้ง นางณัฐพร มหาไพบูลย์ พาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวรายงาน

โดยกิจกรรมครั้งนี้ สืบเนื่องจากสำนักงานพาณิชย์ภาคเหนือ ได้รับการอนุมัติดำเนินโครงการยกระดับสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ผลไม้และผลิตผลการเกษตรภาคเหนือ เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ผู้ประกอบการสินค้า GI ให้สามารถนำอัตลักษณ์พิเศษของสินค้า GI มาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้อย่างเต็มศักยภาพ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า เพื่อขับเคลื่อนและยกระดับเศรษฐกิจของภาคเหนือให้มีการขยายตัวและเติบโตอย่างยั่งยืน

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับจัดสรรงบประมาณดำเนินกิจกรรมส่งเสริมเพิ่มมูลค่าผลไม้และผลิตผลทางการเกษตร GI ในเชิงพาณิชย์ และการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้าผลไม้และผลิตผลทางการเกษตรคุณภาพ จึงได้จัดกิจกรรมขึ้นประกอบด้วยกิจกรรมเจรจาธุรกิจการค้าผลิตผลการเกษตร และการจัดจำหน่ายผลไม้และผลิตผลการเกษตรภาคเหนือ

ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ผลิตสินค้าของจังหวัดภาคเหนือ ได้มีการพัฒนาสินค้าให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มผู้บริโภค เสริมสร้างประสบการณ์ด้านการตลาด เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารธุรกิจให้เจริญเติบโตยิ่งขึ้นต่อไป และเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าผลไม้และผลิตผลการเกษตรที่ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI และสินค้าอนาคต GI ที่มีศักยภาพ และมีคุณภาพด้วยสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เฉพาะของแต่ละจังหวัดต่อไป

สำหรับการจัดจำหน่ายผลไม้และผลิตผลการเกษตรภาคเหนือในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ชั้นG ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2563 โดยเป็นการจำหน่ายสินค้าผลไม้และผลิตผลการเกษตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI : Thai Geographical Indication และสินค้าที่อยู่ระหว่างการยื่นจดทะเบียนเป็นสินค้า GI ของ 4 จังหวัด ได้แก่ อุตรดิตถ์ เชียงใหม่ แพร่ และลำปาง อาทิ จังหวัดอุตรดิตถ์ สับปะรดห้วยมุ่น ทุเรียนหลง-หลินลับแล เม็ดมะม่วงหิมพานต์ , จังหวัดแพร่ ผลิตภัณฑ์แก้วมังกร น้ำผึ้ง สมุนไพร , จังหวัดเชียงใหม่ น้ำผึ้ง และจังหวัดลำปาง ผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น ข้าวไรซ์เบอร์รี่ เป็นต้น

โดย “นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์” หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า “สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI เปรียบเสมือนแบรนด์ชุมชน ที่จะเป็นการยืนยันและรับประกันคุณภาพสินค้า ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคด้วยมาตรฐานการผลิตและแหล่งที่มาได้อย่างแท้จริง เพื่อให้แข่งขันได้ในระดับสากล ซึ่งผู้ผลิตและผู้ค้าจะใช้ชื่อสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นี้เป็นเครื่องมือทางการตลาด ส่งเสริมการค้าการลงทุนที่คุ้มค่า และนำเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไกลไปสู่ตลาดการค้าโลก กระทรวงพาณิชย์จึงมีแนวทางการส่งเสริมสินค้า GI ให้มีจำนวนเพิ่มขึ้น ประกอบกับการส่งเสริมด้านการควบคุมสินค้าให้ได้คุณภาพการส่งเสริมด้านการตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ”

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น