รมต.ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ลงพื้นที่พบปะสมาชิกจังหวัดเชียงใหม่

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ ได้ลงพื้นที่ ณ สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด ศูนย์รวบรวม (ป่าจี้) จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพบปะกับสมาชิกสหกรณ์ในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 17 แห่ง กว่า 400 คน ที่มารอต้อนรับและมอบนโยบายให้กับข้าราชการและสถาบันเกษตรกรเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนงานตามนโยบายสำคัญ โดยเฉพาะการนำระบบสหกรณ์เข้ามาดูแลเสริมสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงให้กับเกษตรกรในพื้นที่ ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพปลอดภัย พร้อมขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าผ่านซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ นอกจากนี้ ยังมีโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน เพื่อสานต่ออาชีพการเกษตร ดึงคนรุ่นใหม่กลับสู่ถิ่นฐานบ้านเกิด หันมาทำอาชีพการเกษตรแบบผสมผสาน ทั้งปลูกข้าว ปลูกพืชผักผลไม้ เลี้ยงปลา เลี้ยงโคเนื้อ โคนม โดยประสานความร่วมมือกับสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่เป็นพี่เลี้ยงและแนะนำเรื่องอาชีพเพื่อพัฒนาภาคการเกษตรให้เข้มแข็ง

โอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบตะกร้าบรรจุผลไม้ (ลำไย) ให้กับสถาบันเกษตรกร จำนวน 5แห่ง ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด สหกรณ์การเกษตร จอมทอง จำกัด สหกรณ์การเกษตรสารภี จำกัด สหกรณ์การเกษตรโหล่งขอดสามัคคี จำกัด และสหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่พร้าว จำกัด ซึ่งคาดว่าโครงการนี้จะช่วยให้สหกรณ์สามารถกระจายผลผลิตออกนอกพื้นที่ได้รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ และส่งผลต่อเสถียรภาพด้านราคาที่เป็นธรรมกับเกษตรกรชาวสวนผลไม้และผู้บริโภคด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น