คิกออฟ โครงการ “KC BIG SMART FARM” ซันสวีท พลิกโฉมการเกษตรอย่างยั่งยืน

โครงการส่งเสริมการเกษตร “KC BIG SMART FARM”  ก็จะได้ฤกษ์เดินเครื่อง หลังการลงนามบันทึกข้อตกลง เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563  ณ บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ระหว่าง 3 รายหลักผู้รวบรวมวัตถุดิบข้าวโพดหวาน ได้แก่ คุณชูศักดิ์ กองทอง คุณปรัชญา อิทธิรส (บริษัท 118 ทริปเปิ้ลพี จำกัด) และ คุณเมทะณี แก้วดวง กับ บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) เนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งและขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร ส่งผลกระทบกับปริมาณและคุณภาพของผลผลิต ในขณะเดียวกันยังส่งผลถึงต้นทุนการเพาะปลูกที่สูงขึ้น บริษัทฯจึงได้ริเริ่มโครงการส่งเสริมการเกษตร “KC BIG SMART FARM” เพื่อช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน

นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ทำการ Kick off โครงการส่งเสริมการเกษตร “KC BIG SMART FARM” มีแนวคิดที่ในการทำเมืองเกษตรยุคใหม่ และคาดหวังที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและภาคเกษตรของไทยให้ขับเคลื่อนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการทำเกษตรแบบบูรณาการ ผ่านความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ในการบริหารจัดการทุกกิจกรรมตลอด supply chain และให้ความสำคัญในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ซึ่งเกษตรกรสามารถลดต้นทุนการเกษตร เพิ่มผลผลิต และมีผลิตผลที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยมีหลักการในการดำเนินการ 5 ข้อ ดังนี้

1) การบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านภูมิศาสตร์ที่ดี (Good Infrastructures for Farming) ได้แก่ ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ำ สิ่งแวดล้อม เครือข่ายเกษตรกร และระบบการขนส่ง ให้มีความเหมาะสมและเอื้ออำนวยต่อการทำการเกษตร

2) การวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิต (Factors of Production) ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย สารป้องกันและกำจัดศัตรูพืช การบริหารต้นทุนการปลูก รวมถึงการสร้างองค์ความรู้ในการเพาะปลูกอย่างเหมาะสมให้แก่เกษตรกร

3) พัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ (Technology & Innovation) ได้แก่ การนำระบบเทคโนโลยีการเกษตรแบบแม่นยำ IOT Sensor มาช่วยในการวิเคราะห์ ตรวจสอบสภาพแวดล้อม (ความชื้น แสงแดด ศัตรูพืช) รวมถึงการใช้โดรน และเครื่องจักรกลทางการเกษตร ในการให้น้ำ ปุ๋ย และการเก็บเกี่ยวผลผลิต เป็นต้น ซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระงานของเกษตรกร และสามารถควบคุมปริมาณและคุณภาพผลผลิตให้ดียิ่งขึ้น

4) การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม (Enterprise resource planning) ได้แก่ การศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด มีตลาดกลางเพื่อการเกษตร การทำเกษตรพันธสัญญา และการบริหารความเสี่ยงของเกษตรกร โดยการประกันภัยพืชผล เพื่อที่จะได้มีศักยภาพในการแข่งขันและจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

5) การรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและมีความโปร่งใสในการบริหารจัดการ (Corporate Social Responsibility : CSR) โดย การสร้างศูนย์เรียนรู้เพื่อยกระดับเกษตรกรเป็น smart famer ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายเกษตรกร ส่งเสริมจริยธรรมให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งระบบ (Code of Conduct) และการสร้าง Eco system ทางด้านนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่อย่างยั่งยืน

ในขั้นพื้นฐาน คือการจัดการโครงสร้างด้านภูมิศาสตร์ การบริหารจัดการน้ำเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการทำการเกษตร โดยบริษัทฯ ร่วมมือกับนักวิชาการ ผู้รวบรวมวัตถุดิบ รวมถึงเกษตรกรในการหาข้อมูล และลงพื้นที่สำรวจจัดการน้ำในชุมชน เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ พื้นที่นำร่องใน อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย และ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โดยมีพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 25,000 ไร่ ซึ่งได้เริ่มวางแผนจัดทำระบบน้ำเพื่อการเกษตร ไม่หวังพึ่งพาฝนตกตามฤดูกาลอย่างเดียว และขุดเจาะน้ำบาลดาล ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งการลงทุนขุดเจาะบ่อดาล 1 จุด จะสามารถส่งน้ำสำหรับทำการเกษตรได้ในพื้นที่จำนวน 100 ไร่ พร้อมขยายผลต่อเนื่องไปยังพื้นที่อื่นในอนาคต

การดำเนินตามโครงการส่งเสริมการเกษตร “KC BIG SMART FARM” ถือเป็นการสร้างเครือข่ายที่มีความเชื่อมโยงข้อมูลและเกื้อกูลระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ Northern Thailand Food Valley กฎบัตรเชียงใหม่ และบริษัท เชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด เป็นต้น และสามารถติดตามการบริหารจัดการเกษตรแบบครบวงจร และให้มั่นใจได้ว่าจะได้ผลผลิตตามเป้าหมาย ตรงตามความต้องการของตลาด สามารถสร้างอาชีพ ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้มั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

บริษัทฯ ขอเชิญชวนองค์กรหรือหน่วยงานที่สนใจร่วมงาน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับเกษตรกรรมท้องถิ่นของไทยให้ก้าวสู่อุตสาหกรรมระดับโลกได้ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ นางอัมพันธ์ สุริยัง ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน โทร: 081-9925858 หรือ นายพัลลภ บุญถึง ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ โทร : 085-6950091 นายองอาจกล่าวทิ้งท้าย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น