รามาธิบดี ประสาน 8 ชุมชน รวมพลังเลิกสูบบุหรี่ ลดเสี่ยงภัย COVID-19

ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดโครงการ “พลังชุมชนปลอดบุหรี่ ต้านภัยโดวิด-19″ และร่วมรณรงค์เนื่องในวัน 31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลกปี 2563 ในประเด็น “ติดบุหรี่ ติดโควิด เสี่ยงตายสูง #เลิกสูบลดเสี่ยง”

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โดย งานสร้างเสริมสุขภาพ ได้ดำเนินงานตามพันธกิจที่มุ่งสร้างเสริมและส่งเสริมสุขภาพ ได้มุ่งเน้นการลดจำนวนผู้สูบบุหรี่ใน 8 ชุมชนรอบรามาธิบดี ในพื้นที่เขตราชเทวี ซึ่งในครั้งนี้ได้ส่งเสริมให้มีการจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ ป้องกันนักสูบหน้าใหม่ และส่งเสริมให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบ ทั้งนี้ในปี 2563 มีพื้นที่ต้นแบบในการจัดพื้นที่ปลอดบุหรี่ คือ ชุมชนซอยสวนเงิน และจะขยายต่อไปยังอีก 7 ชุมชนได้แก่ ชุมชนเพชรบุรี่ ซอย 7 ชุมชนแดงบุหงา ชุมชนหลังกรมทางหลวง ชุมชนโค้งรถไฟฟยมราช ชุมชนสระแก้ว ชุมชนวัดมะกอก และชุมชนมั่นสิน

ซึ่งในงานมีการให้ความรู้แก่ผู้นำและตัวแทนชุมชน โดย ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) บรรยาย เรื่อง “บุหรี่ความเสี่ยงอันตรายจากปอดติดเชื้อโควิด-19” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และเชิญชวนให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบบุหรี่

และมีการเสวนาสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “พลังขุมชนปลอดบุหรี่ ต้นภัยโควิด-19” ดำเนินรายการ โดย อ.ดร.สุกัญญา ตันติประสพลาภ ผู้ร่วมเสวนา รศ.ดร.นพวรรณ เปียชื่อ รองคณบดีฝายสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คุณสุดา ลาวัณย์รัตนากุล ประธานชุมชนซอยสวนเงิน และคุณบุญมี เลี้ยงเรข ประธานอาสาสมัครชุมชนชอยสวนเงิน ซึ่งการเสวนาครั้งนี้สามารถสร้างพลังใจในการนำไปเป็นต้นแบบในรวมพลังพัฒนาชุมชนต้นแบบปลอดบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า และ COVID-19  ทั้งนี้ต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ได้ลงพื้นที่ชุมชนซอยสวนเงินเป็นพื้นที่ต้นแบบ ปฏิบัติการเชิงรุกด้วยมาตรการเลิกบุหรี่ในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างพลังชุมชนเลิกบุหรี่ ลดเสี่ยง COVID-19

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น