สวพส.เชิญร่วมงานสัมมนา “ข้าวบนพื้นที่สูงของไทย”ระดมความคิดเพื่อกำหนดทิศทางงานวิจัยและพัฒนาข้าวบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) หรือ สวพส. เล็งเห็นถึงความสำคัญของ “ข้าว” ซึ่งเป็นพืชอาหารหลักและพืชวัฒนธรรมของเกษตรกรกลุ่มชาติพันธุ์พื้นที่สูง ที่ปลูกข้าวพันธุ์ท้องถิ่นเพื่อบริโภคในชุมชนสร้างความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งพื้นที่สูงถือว่ามีพื้นที่ที่สำหรับทำการเกษตรค่อนข้างจำกัด จึงจำเป็นต้องใช้ประโยชน์จากพื้นที่นา/ไร่ที่มีอยู่ให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด และเพื่อให้ชุมชนพื้นที่สูงมีข้าวเพียงพอต่อการบริโภค จึงต้องมีการทำวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวท้องถิ่น องค์ความรู้ เทคโนโลยีเพิ่มผลผลิตข้าวที่เหมาะสมกับพื้นที่สูง ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชุมชน สวพส. จึงกำหนดให้มีการจัดงานสัมมนา “ข้าวบนพื้นที่สูงของไทย” ในวันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ได้แก่ การบรรยาย ภาพรวมงานวิจัยและพัฒนาข้าวเพื่อความมั่นคงทางอาหารบนพื้นที่สูงของไทย โดย นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) , การบรรยายพิเศษ “นวัตกรรมการปลูกข้าวบนพื้นที่สูงของไทย” โดย กรมการข้าว , การนำเสนอผลงานวิชาการข้าวบนพื้นที่สูงของไทย โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) , กรมการข้าว (ศูนย์วิจัยแม่ฮ่องสอน ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง ศูนย์วิจัยข้าวสันป่าตอง ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย และศูนย์วิจัยข้าวแพร่) , สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 6 , สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 6 (เพชรบุรี) กรมชลประทาน จ.เพชรบุรี และ นายส่างลา ไพรมีค่า ผู้ใหญ่บ้านป่าแป๋ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการ “สืบสาน รักษา ต่อยอด ข้าวพื้นที่สูง” กิจกรรม ชิม ช้อป ข้าวพันธุ์ท้องถิ่น และการเสวนา เรื่อง ทิศทางการวิจัยและพัฒนาข้าวบนพื้นที่สูงของไทย โดย นักวิชาการ กรมการข้าว , นักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) , เจ้าหน้าที่แผนกจัดซื้อผลผลิต มูลนิธิโครงการหลวง , ผู้ประกอบการค้าข้าว (ภาคเอกชน) และเกษตรกรผู้นำ นายวัฒนา ทรงพรไพรศาล ผู้ใหญ่บ้านห้วยขมิ้นนอก ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

จึงขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ของมูลนิธิโครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เกษตรกร หน่วยงานราชการ นักวิชาการ อาจารย์ นักศึกษา ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานสัมมนา “ข้าวบนพื้นที่สูงของไทย” เพื่อระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเสนอข้อคิดเห็น ประเด็นปัญหา ประเด็นงานวิจัยเชิงบูรณาการ เพื่อกำหนดทิศทางงานวิจัยและพัฒนาข้าวบนพื้นที่สูงในอนาคตอย่างยั่งยืน ในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยสามารถยืนยันการสำรองที่นั่ง หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หมายเลขโทรศัพท์ 053-328496-8 ในวันและเวลาราชการ หรือ อีเมล์ info@hrdi.or.th หรือ http://www.hrdi.or.th

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น