5 เทศบาลร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรรรมชาติสิ่งแวดล้อมตามแนววิถีพุทธส่งเสริมการท่องเที่ยว“สืบฮีต สานฮอย ฮักษาน้ำคาว”

 

5 เทศบาล นำโดย “เทศบาลตำบลท่าศาลา” พร้อมด้วย เทศบาลตำบลสันกลาง เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เทศบาลตำบลป่าบง และเทศบาลตำบลไชยสถาน ร่วมแถลงข่าวและลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรรรมชาติสิ่งแวดล้อมตามแนววิถีพุทธ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลทำศาลา ประจำปีงบประมาณ 2563 “สืบฮีต สานฮอย ฮักษาน้ำคาว” ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาดอนจั่น

ในงานได้มีการทำบันทึกข้อตลงทำความเข้าใจ เรื่อง ความร่วมมือประสานงานในการพื้นฟู พัฒนา และแก้ไขปัญหาลำน้ำแม่คาว โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในตำบลท่าศาลาให้คงอยู่คู่ชุมชนอย่างยั่งยืน , เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว การปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม ร่มรื่นผสมผสานกับการส่งสริมการท่องเที่ยวตามวิถีล้านนาและรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามแนวพุทธวิถีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , เพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกสร้างความรู้ความเข้าใจแบบมีส่วนร่วมในการรักษความสะอาดและอนุรักษ์พรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่คู่กับวิถีชีวิตคนล้านนา และเพื่อฟื้นฟูสภาพลำน้ำแม่คาวและพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่เทศบาลตำบลท่าศาลา

โดยการทำบันทึกข้อตกลงทำความเข้าใจ ระหว่างเทศบาลตำบลท่าศาลา เทศบาลตำบลสันกลาง เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เทศบาลตำบลป่าบง และเทศบาลตำบลไชยสถาน ซึ่งอยู่ในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสันทราย อำเภอแม่ริม อำเภอเมือง อำเภอสันกำแพง และอำเภอสารภี ที่มีน้ำไหลผ่าน และปัจจุบันแม่น้ำคาวประสบปัญหาการบุกรุกพื้นที่ริมฝั่งลำน้ำ ปัญหาน้ำเสียและตื้นเขินเนื่องจากการสะสมของวัชพืช ผักตบชวา เศษขยะ และเศษวัสดุ ส่งผลให้ในช่วงฤดูน้ำหลากหรือฤดูฝนไม่สามารถระบายน้ำได้ทัน จึงเกิดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ทำความเสียหายแก่พื้นที่การเกษตรและบ้านเรือน ส่วนฤดูแล้งจะมีปริมาณน้ำเหลือน้อย ทำให้มีการเน่าเสียเพิ่มขึ้น มีผลต่อปลาหรือสิ่งมีชีวิตในน้ำมีจำนวนลดลง และส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชนดั้งเดิม

 

เทศบาลตำบลท่าศาลาและผู้นำชุมชน ได้มีการหารือกันที่จะร่วมกันแก้ปัญหาดังกล่าว จึงมีความเห็นควรที่จะจัดกิจกรรมหรือการรณรงค์รักษาความสะอาดและกิจกรรมพื้นฟูลำน้ำแม่คาว รวมทั้งสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนได้เกิดความตระหนัก เกิดความรักและหวงแหนให้สภาพลำน้ำที่ใสสะอาด มีความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำนานาชนิด และเป็นเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของชุมชน เพราะเป็นทั้ง แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและเป็นแหล่งอาหาร แหล่งพักผ่อนตามธรรมชาติ น้ำแม่คาวเป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำปิง ที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของประชาชนมาอย่างยาวนาน เป็นแม่น้ำที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ล้านนา มีความยาวประมาณ 35 กิโลเมตร และในอนาคตจะะผลักดันบรรยากาศให้ร่มรื่น เป็นสถานที่ท่องเที่ยวหรือพักผ่อนหย่อนใจแก่ประชาชน รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์และระบบนิเวศน์ และเป็นมรดกแก่ชุมชนคนรุ่นหลังต่อไป

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น