รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ เปิดศูนย์ประสานงานและบริการผู้ป่วย Customer Service Center

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. เปิดศูนย์ประสานงานและบริการผู้ป่วย (Customer Service Center :CSC) ซึ่งเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารสำหรับผู้มารับบริการทั้งผู้ป่วยเก่าและผู้ป่วยใหม่แบบครบวงจร เพื่อรองรับการให้บริการที่มีมาตรฐาน สะดวกสบาย และปลอดภัยแก่ผู้มารับบริการ

รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ กล่าวว่า “จากข้อมูลสถิติการให้บริการของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2558-2560 มีผู้ป่วยเข้ามารับบริการตรวจรักษาในแผนกผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยเฉลี่ย 4,000-5,000 รายต่อวัน โดยในแต่ละวันจะมีผู้เข้ารับบริการที่มีความหลากหลาย และมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดปัญหาจำนวนผู้รับบริการที่แออัด การให้บริการไม่ทั่วถึง ระยะเวลาในการเข้ารับบริการ และระยะเวลารอตรวจนาน เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติได้รับการบริการที่มีมาตรฐาน รวดเร็ว ปลอดภัย และสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเมื่อมาใช้บริการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยเน้นเรื่องวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นองค์กรคุณธรรมที่ขับเคลื่อนด้วยค่านิยม CQIT ซึ่งเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการดูแลผู้รับบริการ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้บริการที่เป็น one stop service และสะดวกสบายขึ้น ลดระยะเวลาในการเข้ารับบริการในแต่ละจุด เพื่อให้เกิดการตอบสนองความต้องการแก่ผู้รับบริการอย่างสูงสุด จึงเกิดแนวคิดในการเปิดศูนย์ประสานงานและบริการผู้ป่วย (CSC: Customer Service Center) ขึ้น

 

สำหรับศูนย์ประสานงานและบริการผู้ป่วย ตั้งอยู่ชั้น1 อาคารเฉลิมพระบารมีคณะแพทยศาสตร์ มช. ให้บริการวันจันทร์- วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 07.00 – 16.00 น. โดย พยาบาลวิชาชีพ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ประสานสิทธิ์ และเจ้าหน้าที่เวชระเบียน ให้บริการด้านการลงทะเบียนตรวจ การตรวจสอบสิทธิ์การรักษาพยาบาลของผู้ป่วย การติดต่อจองห้องพิเศษ การออกใบนัดพร้อมให้คำแนะนำ การดูแลลูกค้าต่างชาติและกลุ่มผู้รับบริการพิเศษ การให้คำแนะนำเกี่ยวกับห้องตรวจ การเข้ารับบริการ

การให้การช่วยเหลือด้านอื่นๆ ที่ผู้รับบริการต้องการปรึกษา การตรวจสอบสถานะการให้บริการต่างๆ รับข้อร้องเรียน  รับสมัครและเปิดใช้ Suandok Hospital LINE Application ดังนั้นศูนย์ประสานงานและบริการผู้ป่วย (CSC: Customer Service Center) จึงเป็นอีกช่องทางในการให้บริการที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างครอบคลุม และเพิ่มศักยภาพขององค์กรในการดูแลผู้รับบริการได้อย่างมีคุณภาพและทั่วถึง นำไปสู่การบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ และยอมรับจากสังคมในการเป็นผู้นำด้านสุขภาพในระดับนานาชาติต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น