รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ พร้อมรับ 7 วันระวังอันตราย ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมรณรงค์ช่วง 7 วันระวังอันตราย ในเทศกาลปีใหม่ เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของภาคเหนือ มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินิยมเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ดังนั้นหน่วยงานหลายภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่จึงต้องมีมาตรการในการรณรงค์เป็นประจำทุกปี เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุให้ได้มากที่สุด

ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์  คณะแพทยศาสตร์ มช. และ เลขาธิการคณะกรรมการศูนย์ตติยภูมิอุบัติเหตุ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่กล่าวว่า “ในช่วงเทศกาลปีใหม่ทางโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้เตรียมความพร้อมในหลายด้าน ได้แก่

ด้านสถานที่ ซึ่งห้องฉุกเฉินของรพ.เองได้รับการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ม าตลอด 10 ปีที่ผ่านมา มีการติดตั้งเครื่อง เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ใหม่ที่ทันสมัยที่สุด 1 เครื่อง ที่บริเวณด้านหลังของห้องฉุกเฉิน ทำให้สามารถให้บริการพร้อม ๆ กันได้ 2 เครื่อง เพื่อให้บริการในกรณีฉุกเฉิน

ด้านอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย ได้เพิ่มเครื่องอัลตร้าซาวน์เพื่อให้บริการในห้องฉุกเฉินอีก 2 เครื่อง รวมเป็น 4 เครื่อง รวมถึงเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจประจำที่ห้องฉุกเฉินจำนวน 7 เครื่อง เครื่องปั๊มหัวใจอัตโนมัติ 1 เครื่อง ส่วนเครื่องมือทันสมัยอื่นๆ เช่น เครื่องช่วยหายใจ จำนวน 6 เครื่อง เครื่องวิเคราะห์ก๊าซในเลือด เครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์จำเป็นอื่นๆที่ใช้สำหรับผู้ป่วยฉุกเฉิน

ด้านบุคลากร ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ทางโรงพยาบาลได้เพิ่มอัตรากำลังที่ห้องฉุกเฉิน ทั้งแพทย์และพยาบาล เพื่อรองรับการให้บริการที่จะเพิ่มมากกว่าปกติรวมถึงได้เพิ่มอัตรากำลังของห้องผ่าตัด เพื่อรองรับการผ่าตัดฉุกเฉิน ในช่วงเวลาดังกล่าวทำให้สามารถเปิดห้องผ่าตัดฉุกเฉินได้พร้อม ๆ กันถึง 4  ห้อง จัดอาจารย์ศัลยแพทย์ และอาจารย์สาขาเวชศาสตร์ฉุกฉิน ประจำที่ห้องฉุกฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อปฏิบัติงานร่วมกับแพทย์ของโรงพยาบาล ในการดูแลรักษาผู้บาดเจ็บและเจ็บป่วยฉุกเฉิน จัดแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยที่ห้องฉุกเฉิน และดูแลผู้ป่วยวิกฤติในโรงพยาบาล จะได้รับการฝึกอบรมและทบทวนหลักสูตรการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง หลักสูตรการดูแลรักษาผู้บาดเจ็บชั้นสูง หลักสูตรการผ่าตัดฉุกเฉินเพื่อช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บ ในมาตรฐาน เดียวกับ แพทย์ในระดับสากล ส่วนพยาบาลที่ปฏิบัติหน้าที่ในห้องฉุกเฉิน ได้ผ่านการอบรมพยาบาลเฉพาะทาง เพื่อการดูแลผู้ป่วยที่บาดเจ็บและเจ็บป่วยฉุกเฉินโดยเฉพาะ มาประจำที่ห้องฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง

ทีมเคลื่อนที่เร็วเพื่อดูแลผู้บาดเจ็บนอกโรงพยาบาล (Emergency Medical Service) จัดทีมเคลื่อนที่เร็ว ซึ่งประกอบไปด้วย พยาบาลและแพทย์ เพื่อเตรียมพร้อมเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในพื้นที่เกิดเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยจะให้บริการในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายจากศูนย์กู้ชีพเวียงพิงค์ จุดเด่นของทีมดังกล่าวคือ กรณีที่มีผู้ป่วยที่อาการวิกฤติ โรงพยาบาลจะจัดแพทย์ออกร่วมปฏิบัติการกับรถพยาบาลด้วย

ด้านการส่งต่อผู้ป่วย เนื่องจากพื้นที่ภาคเหนือเป็นพื้นที่ภูเขาสูง มีความยากลำบากในการเดินทางจากพื้นที่ห่างไกล เพื่อมารับการรักษาที่ รพ มหาราชนครเชียงใหม่ และ โรงพยาบาลนครพิงค์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขเชียงใหม่ และสพฉ. ได้จัดอบรม การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศ จัดทำแนวทางการประสานงานเพื่อการส่งต่อทางอากาศ และจัดตั้งทีมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศ “Sky Doctor” ซึ่งประกอบไปด้วยแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้เพื่อลดระยะเวลาในนำส่งผู้ป่วยที่อาการหนัก และวิกฤติ จากโรงพยาบาลต้นทางมายังโรงพยาบาลตติยภูมิอย่าง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ หรือ โรงพยาบาลนครพิงค์  โดยการใช้ อากาศยานทางทหาร อากาศยานจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และอากาศยานจากสายการบินพาณิชย์

นอกจากนี้โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และโรงพยาบาลนครพิงค์ ยังได้สร้างเครือข่ายการรักษาผู้บาดเจ็บรุนแรงที่ศีรษะขึ้น เพื่อให้การส่งต่อผู้บาดเจ็บที่ศีรษะมีความรวดเร็ว และถึงมือผู้เชี่ยวชาญได้เร็วขึ้น รวมถึงได้จัดอบรม แพทย์และพยาบาลที่อยู่ในเครือข่าย ทุกอำเภอให้มีความเข้าใจในมาตรฐานและระบบการส่งต่อผู้บาดเจ็บ ให้เกิดความคล่องตัวในการส่งต่ออย่างแท้จริง

ด้านการรองรับกรณีอุบัติเหตุกลุ่มชน และสาธารณภัย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ จะมีนักท่องเที่ยวซึ่งเดินทางมาเป็นหมู่คณะ อาจเกิดเหตุอันไม่พึงประสงค์ โรงพยาบาลมหาราชได้เตรียมการเป็น โดยการซักซ้อม ทำความเข้าใจภายใน เกี่ยวกับการบริหารจัดการเป็นประจำทุกปีในการรองรับอุบัติเหตุกลุ่มชน ที่อาจเกิดขึ้น และจำเป็นต้องระดมสรรพกำลังเพื่อรองรับเหตุบาดเจ็บจำนวนมาก รวมถึงการเกิดอุบัติเหตุที่เป็นกรณีพิเศษ เช่นอุบัติภัยสารเคมี เป็นต้น ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นแกนนำในการปรับปรุงแผนอุบัติเหตุกลุ่มชน และร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ในการนำระบบการบัญชาการเหตุการณ์ในสาธารณภัยนำมาใช้ในจังหวัดเชียงใหม่ ประสานงานภายในทีมหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน กรณีเกิดเหตุสาธารณภัยขนาดใหญ่ และได้ร่วมซ้อมแผนสาธารณภัยขนาดใหญ่กับ ปพ. และการท่าอากาศยาน เพื่อซ้อมแผนสาธารณภัยของจังหวัด

ด้านคลังเลือด  ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ความต้องการในการใช้เลือดของโรงพยาบาลมหาราชจะมีปริมาณสูงกว่าปกติทั่วไป  และมักจะมีปัญหาการขาดโลหิตในธนาคารเลือด ทั้งนี้เพราะจำนวนผู้บริจาคโลหิต ในช่วงปีใหม่จะต่ำกว่าเดือนอื่นๆ  งานธนาคารเลือดของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จึงได้ประชาสัมพันธ์เพื่อให้มีผู้ที่บริจาคโลหิตมากขึ้น  อย่างไรก็ดี ยังคงมีความขาดแคลนของโลหิต และผลิตภัณฑ์จากโลหิตในช่วงเวลาดังกล่าว จึงใคร่ขอเชิญชวนผู้ที่มีความประสงค์จะช่วยเหลือชีวิตผู้บาดเจ็บ มาบริจาคโลหิตที่งานธนาคารเลือด ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์ ได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ในช่วงเวลา 8:30-16:00 หรือสามารถติดต่อได้ที่หมายเลข 053-935624

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น