เชียงใหม่ นำร่องฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หวังให้นำความรู้ไปใช้รับมือกับสาธารณภัยได้จริง

จังหวัดเชียงใหม่จัดอบรมนำร่องชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งหวังให้นำความรู้ไปใช้รับมือกับสาธารณภัยได้จริง

วันนี้ (25 ธ.ค.62) ที่กองกำกับการ 5 กองบังคับการฝึกพิเศษ (ค่ายนเรศวรมหาราช) อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ นายศรัณยู มีทองคำ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รุ่นที่ 1/2563) ซึ่งได้เลือกองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง ฝึกอบรมกลุ่มนำร่องของจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 25 – 27 ธันวาคม 2562 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งมีชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติเข้าร่วม และมีคณะวิทยากรจากหน่วยงานต่างๆ มาให้ความรู้ และเทคนิคในการปฏิบัติงานด้านสาธารณภัย เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ดินโคลนถล่ม หมอกควันไฟป่า และความปลอดภัยทางถนน เป็นต้น

ตามที่ กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้จังหวัดจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลตำบล) อย่างน้อย 50 คนต่อหน่วย เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ จังหวัดเชียงใหม่ ขึ้น มีหน้าที่ติดตามข้อมูล สถานการณ์สาธารณภัย สำรวจตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงภัย การจัดเตรียมเครื่องมือพาหนะ ความพร้อมในการปฏิบัติงาน อีกทั้งร่วมฝึกซ้อมแผนระดับท้องถิ่น/อำเภอ/จังหวัด และกลุ่มจังหวัด ร่วมฝึกอบรมให้แก่อาสาสมัคร ให้คำแนะนำประชาชนและภาคีเครือข่าย ตลอดจนการเข้าถึงพื้นที่เกิดเหตุ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย และรายงานสถานการณ์และผลการปฏิบัติงาน
นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า หวังให้ผู้เข้าฝึกอบรมนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริงในระดับพื้นที่ ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด และมีความพร้อมในการป้องกันบรรเทาและช่วยเหลือประชาชนในชุมชนของตนเอง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น