มช. แถลงข่าวและขอบคุณสื่อมวลชนประจำปี 2562 พร้อมนำเสนอนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2563

“มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” (มช.) ได้จัดงานแถลงข่าวและขอบคุณสื่อมวลชนประจำปี 2562 พร้อมนำเสนอนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2563 ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า “ในปี พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษาฉบับที่ 12 และแผนงานที่ได้นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อันจะนำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ รับผิดชอบต่อสังคมและสร้างการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่อย่างยังยืน โดยมียุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพ และมีทักษะการเป็นพลเมืองโลก ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ประเทศ และยุทธศาสตร์บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม จากใช้ศักยภาพความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้ยุทธศาสตร์เชิงรุก 3 ด้าน คือ นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน นวัตกรรมอาหารด้านสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ ล้านนาสร้างสรรค์”

ซึ่งในส่วนของโครงการเด่นของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี 2562 มี อาทิ โครงการ Zero Waste CMU ที่มีเป้าหมายเพื่อลดการนำขยะไปฝังกลบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ โดยเริ่มตั้งแต่ต้นทางคือ รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก กลางทางคือการคัดแยกขยะ และปลายทางคือการนำขยะไปแปรรูปให้เป็นพลังงานทดแทน ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการดำเนินโครงการ Green and Clean campus สามารถลดการปล่อยปริมาณก๊าซเรือนกระจกลงได้กว่า 18,500 tonCO2 , ศูนย์วิชาการสนับสนุนการแก้ปัญหาหมอกควันภาคเหนือ เพื่อบูรณาการการแก้ไขปัญหาหมอกควันโดยใช้องค์ความรู้จากศาสตร์ต่างๆในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และร่วมมือกับองค์กรภายนอก เพื่อการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทุกภาคส่วนและยั่งยืน และศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศรีษะ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรักษาและแก้ไขความพิการบนใบหน้า เช่น การแก้ปัญหาปากแหว่งเพดานโหว่ให้กับผู้ป่วยที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล จนถึงปัจจุบันมีผู้ป่วยด้อยโอกาสได้รับการรักษาแล้วกว่า 1,200 ราย

สำหรับการดำเนินงานที่สำคัญในปี 2563 นี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยังคงมุ่งพัฒนาภารกิจหลัก เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของสังคมในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และยังคงเน้นการเป็นมหาวิทยาลัยที่จะอยู่เคียงข้างชุมชนอย่างต่อเนื่อง

โดย “ด้านการศึกษา” จะมีการเพิ่มหัวข้อความรู้ใน CMU MOOC ให้ครอบคลุมสาขาต่างๆ และขยายให้มีผู้เข้าเรียนรู้มากขึ้น จากปัจจุบันมีผู้เข้ามาเรียนรู้แล้วกว่า 70,000 คน อีกทั้งตั้งเป้าเพิ่มผู้เข้าศึกษาในวิทยาลัยการเรียนรู้ตลอดชีวิต ไม่ต่ำกว่า 2,000 คน นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาไปสู่ Smart Students คือ เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง ผ่านการพัฒนาหลักสูตร รูปแบบการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เสริมกิจกรรมนักศึกษาที่สร้างสรรค์ ปลูกฝังความซื่อสัตย์ มีน้ำใจ และมีจิตอาสา พร้อมความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เพื่อก้าวสู่บัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพ และมีทักษะการเป็นพลเมืองโลก ตลอดจนได้ขยายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ครอบคลุมช่วงชั้นประถมศึกษาและอนุบาล อีกทั้งได้ดำเนินการสร้างศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร (Communication Innovation Center: CIC) คณะการสื่อสารมวลชน เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารการตลาดดิจิทัล และผลิตสื่อมัลติมีเดียและสื่อออนไลน์

“ด้านการวิจัยและนวัตกรรม” เน้นสร้างสรรค์องค์ความรู้ที่ชุมชนและสังคมสามารถนำไปต่อยอดใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง โดยพัฒนานวัตกรรมที่เป็นจุดเน้นของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คือ ด้านอาหารและการเกษตร ด้านสุขภาพและสังคมผู้สูงวัย ด้านพลังงานชีวภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้า ที่จะนำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงที่สามารถนำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ในอนาคต อาทิ โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัย Quantum Computing ร่วมกับสถาบันอื่นๆ เพื่อให้เกิด Quantum Research Center ในระดับประเทศ

ตลอดจนพัฒนางานวิจัยและการบริการวิชาการตามโจทย์ BCG ของประเทศ เนื่องจากยุทธศาสตร์เชิงรุกของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สอดคล้องกับ BCG ของรัฐบาล ส่งเสริมกลุ่มวิจัยที่เข้มแข็งของมหาวิทยาลัยและตอบโจทย์ประเทศ เช่น ศูนย์บริหารจัดการชีวมวลแบบครบวงจร, การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน และมาตรฐานการผลิตสินค้า OTOP เพื่อสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่ผลิตภัณฑ์แห่งอนาคต, การสร้างมูลค่าและคุณค่าหัตถกรรมชุมชน ด้วยนวัตกรรม 8 จังหวัด 40 ชุมชน และศูนย์เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ จากการสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพแบบครบวงจร เป็นต้น

และ “ด้านบริการวิชาการ” มุ่งพัฒนาและยกระดับเมืองเชียงใหม่ให้เป็น Medical Hub หรือเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ โดยมีการจัดสร้างอาคาร Medical Hub ที่คณะแพทยศาสตร์ และที่ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน สร้างอาคารศูนย์สุขภาพสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อบริการวิชาการ การวิจัย และให้บริการรักษาโรคเฉพาะทางสำหรับสัตว์เลี้ยง จัดสร้างศูนย์ส่งเสริมพฤฒิพลังผู้สูงอายุ (Senior Wellness Center) บริเวณริมแม่น้ำปิง ที่ ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นต้นแบบในการส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยแบบครบวงจร นอกเหนือจากด้านการแพทย์แล้ว ยังมีการสร้างโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ เพื่อเป็นต้นแบบในการนำน้ำเสียกลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ให้แก่ชุมชนอีกด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น