อธิบดีเข้มแข็ง เยือนลำพูน ดันงานเตรียมขยายพันธ์ุพืชพันธุ์ดีทั่วไทย ให้ถึงมือเกษตรกรทั่วประเทศ

อธิบดีเข้มแข็ง เยือนลำพูน ดันงานเตรียมขยายพันธ์ุพืชพันธุ์ดีทั่วไทย ให้ถึงมือเกษตรกรทั่วประเทศ

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้กล่าวในการเปิดสัมมนา เชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนงานผลิตขยายพันธ์ุพืช ที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน ว่า ปัญหาที่สำคัญ ในการผลิตภาคเกษตร คือ การขาดแคลนและไม่สามารถเข้าถึง พันธุ์พืชพันธุ์ดี ทำให้ผู้ประกอบการด้านการเกษตรใช้พันธุ์พืชที่ไม่มี คุณภาพซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิต ตลอดจนต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตรจึงปรับปรุงโครงสร้างภายในด้วยการ จัดตั้งกองขยายพันธุ์พืชและศูนย์ขยายพันธุ์พืช 10 แห่ง ให้ทำหน้าที่ในการผลิตขยายและกระจายพันธุ์พืชพันธุ์ดีทั่วประเทศ ทั้ง 4 สายการผลิต ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ ด้านการเกษตรสามารถเข้าถึงปัจจัยการผลิต โดยเฉพาะพันธุ์พืช ที่มีคุณภาพดีได้อย่างทั่วถึง

โดยสนับสนุนงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ 4 มิติ คือ 1) ส่งเสริมการใช้พืชพันธุ์ดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ภาคเกษตรเพื่อสร้างรายได้สำหรับพืชสร้างรายได้ เช่น ไม้ผล สตรอว์เบอร์รี่ หน่อไม่ฝรั่ง ฯลฯ 2) รองรับสถานการณ์การเกิด การระบาดของโรค/ศัตรูพืชในพืชเศรษฐกิจหรือแก้ปัญหาโรคพืช ที่แฝงไปกับต้นพันธุ์เช่น โรคใบขาวในอ้อย โรคใบด่างในมันสำปะหลัง หรือโรคเหี่ยวในกล้วย เป็นต้น 3) เตรียมความพร้อมปัจจัยการผลิต ด้านพันธุ์พืช เพื่อรองรับนโยบายของภาครัฐ รวมทั้งสถานการณ์ ภัยธรรมชาติ ชนิดเมล็ดพันธุ์ผักพื้นบ้าน และต้นพันธุ์พืชผักที่โตเร็ว จำเป็นในการดำรงชีพ ทั้งพริก มะเขือ กะเพรา ผักบุ้งฯ หรือ ไม้ผลไม้ยืนต้นเพื่อการบริโภคในครัวเรือน ทั้งมะนาว มะกรูด แคบ้าน ผักเชียงดา ชะอม และ 4) สนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช พืชหายากหรือใกล้สูญพันธุ์ทั้งกล้วยไม้ป่า กล้วยไม้รองเท้านารี พืชสมุนไพร เป็นต้น โดยปีที่ผ่านมาได้ดำเนินการเตรียมการ ในด้านโครงสร้างและระบบคือ ปรับปรุงโรงเรือน และครุภัณฑ์ของศูนย์ฯ จัดทำและดูแลแปลงแม่พันธุ์สำหรับการขยายพันธุ์ ขับเคลื่อนการขอรับ สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างโรงงาน การจัดทำคู่มือมาตรฐานการผลิต ด้านการพัฒนาคนโดย พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ในการผลิต และบริหารจัดการผลผลิต การผลิตขยายพันธุ์พืชพันธุ์ดี ด้านการประชา สัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์องค์กรให้ได้การยอมรับ คือ จัดงาน รณรงค์ถ่ายทอดความรู้การผลิตขยายพันธุ์พืชพันธุ์ดี เพื่อสร้างการรับรู้ และประชาสัมพันธ์การผลิตขยายกระจายพันธ์ุดี และแนะนำศูนย์ขยาย พันธุ์พืชแก่หน่วยงานภายนอก ผู้ประกอบการทางการเกษตร และเครือข่ายตลอดจนผู้สนใจ ซึ่งเป็นแนวทางการขับเคลื่อน จุดยืนดำเนินงาน “พืชพันธุ์ดี ต้องที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืช” โดยดำเนินการพร้อมกันทั้ง 10 ศูนย์ที่ตั้งอยู่ในจังหวัด ชลบุรี ตรัง นครราชสีมา นครศรีธรรมราช บุรีรัมย์ พิษณุโลก มหาสารคาม ลำพูน สุพรรณบุรี และจังหวัดอุดรธานี เพื่อขับเคลื่อนการผลิตพันธุ์พืชพันธุ์ดี ให้ถึงมือเกษตรกรโดยตรงในอนาคตอันใกล้นี้

ด้านนายวิชัย ตู้แก้ว ผู้อำนวยการกองขยายพันธุ์พืชได้ให้รายละเอียด เพื่มเติมว่า การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อม การขับเคลื่อนงานผลิตและะขยายพันธุ์พืช ในครั้งนี้ เป็นการ พัฒนาศักยภาพศูนย์ขยายพันธุ์พืชให้มีความพร้อมในการผลิต ขยายพันธุ์พืชพันธุ์ดี และให้เจ้าหน้าที่ทั้งกองขยายพันธุ์พืช ศูนย์ขยายพันธุ์พืช 10 ศูนย์ทั่วประเทศ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ และองค์ความรู้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ร่วมกัน โดยมีกิจกรรม รับมอบนโยบายการดำเนินงาน ด้านการขยายพันธุ์พืช จากอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร การบรรยายเรื่อง การกำหนดประเด็นความท้าทายเชิงกลยุทธ การศึกษาดูงาน การผลิตและขยายพันธุ์พืชของเกษตรกรรุ่นใหม่(YFS) การแบ่งกลุ่ม ระดมความคิดเห็นเรื่องแนวทางการพัฒนาและสร้าง เครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตพืชพันธุ์ดีในพื้นที่ และการขับเคลื่อนงานผลิต ขยายพันธุ์พืช 4 สายการผลิต โดยกำหนดดำเนินการวันที่ 13-15 ธันวาคม 2562 มีผู้ร่วมสัมมนารวม 90 คน ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกคน จะได้ใช้เวทีในครั้งนี้ช่วยกันกระดมความคิดเห็นในการขับเคลื่อนงานผลิตขยายพันธุ์พืชและวางแผนการดำเนินงานในปีต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น